Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Patienter skattar respekt och bemötande högt i årets nationella patientenkät för psykiatrin

Publicerad: 2022-10-04 10:15

När Örebro läns patienter får tycka till om den psykiatriska vården ges ett högt betyg för respekt och bemötande. Majoriteten av patienterna har också ett gott helhetsintryck, det visar Nationell patientenkät 2022.

Patienterna tycker att personalen bemöter dem med medkänsla, omsorg och engagemang. Över lag har de som besvarat enkäten ett bra helhetsintryck av sin vård. Frågor som gäller information och kunskap skattas något lägre. Bland annat saknar patienterna tydlig information om sina undersökningar och behandlingar samt information om stödgrupper och föreningar där de kan möta andra med liknande sjukdomsbakgrund.

Inom barn- och ungdomspsykiatrins heldygnsvård ges ett högt betyg på frågan om emotionellt stöd. Där har fyra av fem (patienter/vårdnadshavare) svarat att personal och behandlare är aktiva och lyhörda inför deras oro, ångest och farhågor. De säger även att de har känt sig trygga under sin vistelse på avdelningen.

-Resultatet från patientenkäten är en viktig och värdefull input i våra verksamheters utvecklingsarbete. Vissa svar är inte överraskande utan där kan vi se att vi redan har pågående utvecklingsprojekt. Andra delar ger oss ny input som vi behöver jobba vidare med. Jag vill rikta ett stort tack till alla ni som har tagit er tid och besvarat enkäten, säger Karin Haster, områdeschef Område psykiatri.

Nationell patientenkät psykiatri

Under våren 2022 genomförde samtliga regioner Nationell patientenkät psykiatri. De patienter som tillfrågades var ett urval av de som nyligen besökt en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller varit inlagd i psykiatrisk heldygnsvård. 

Insamlingen har för första gången primärt skett via 1177.se, vid uteblivet svar skickades enkäter ut postalt. Totalt svarade drygt 27 000 patienter. Svarsfrekvensen är på samma nivå som tidigare undersökningar inom psykiatrin och varierar mellan 17,1 procent och 32,4 procent, beroende på vårdområde.

I Nationell Patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om:

  • tillgänglighet,
  • information och kunskap,
  • kontinuitet och koordinering,
  • respekt och bemötande,
  • delaktighet och involvering,
  • emotionellt stöd och helhetsintryck.

Enkäten samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner och på deras webbplats, patientenkat.se, går det att ta del av resultatet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 oktober 2022