Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Patienter tycker att habilitering och hjälpmedel i Region Örebro län har blivit bättre

Publicerad: 2021-02-19 10:34

När patienter som besökte någon av verksamheterna Audiologiska kliniken, Barn- och ungdomshabiliteringen, Centrum för hjälpmedel, Ortopedteknik, Syncentralen eller Vuxenhabiliteringen under hösten 2020 fick tycka till i Nationell patientenkät visar Region Örebro län förbättringar inom samtliga frågeområden sedan förra mätningen 2018.

Den största förbättringen har skett inom Kontinuitet och koordinering. Jämfört med genomsnittet i riket totalt har Region Örebro län ett bättre resultat inom alla frågeområden utom Tillgänglighet.

– Det är glädjande att våra patienter har så många positiva upplevelser av regionens habilitering och hjälpmedel. Bemötandet av våra patienter är för oss i politiken en bra mätare på jämlik vård. Ett område som vi ständigt arbetar med och där vi behöver bli bättre är tillgänglighet, säger Carina Dahl, ordförande i beredningen för psykiatri, habilitering och hjälpmedel.

Patienterna upplever ett bra och respektfullt bemötande

Mest nöjda är patienterna med bemötandet. 97 procent tycker att personalen har bemött dem med respekt. Minst nöjda är patienterna med det emotionella stödet.

Samtliga verksamheter visar förbättringar inom Kontinuitet och koordinering och Centrum för hjälpmedel och Syncentralen har ökat mest. Patienterna upplever också bättre Delaktighet och involvering, framförallt patienter som besökte Audiologiska kliniken, Centrum för hjälpmedel och Syncentralen.

Tillgänglighet är ett förbättringsområde

Tillgänglighet är ett gemensamt förbättringsområde för alla verksamheter. 76 procent av patienterna tycker att de fick besöka verksamheten inom rimlig tid.

– Jag vill tacka alla som har svarat på enkäten. Det ger oss värdefulla insikter om vad våra patienter tycker är våra starka sidor och vad de tycker att vi behöver bli bättre på. Glädjande är att patienterna tycker att vi har blivit bättre inom samtliga frågeområden. Utifrån resultatet kommer varje verksamhet att välja ut tre områden och arbeta med åtgärder som kommer att leda till konkreta förbättringar för våra patienter, säger Mats Eriksson, platschef för Habilitering och hjälpmedel.

De yngsta patienterna (0-34 år) är sammantaget minst nöjda. Störst skillnad mellan åldrar är det i frågor som handlar om Emotionellt stöd och Delaktighet och involvering. Överlag är det små skillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor är mer nöjda när det gäller Delaktighet och involvering.

Tolkcentralerna deltar i nationell patientenkät

För första gången deltar regionernas tolkcentraler i Nationell patientenkät. Region Örebro län följer väl rikets samlade resultat. Högst betyg får regionens tolkcentral för Respekt och bemötande. 95 procent av personerna som använde teckenspråkstolk från Tolkcentralen upplevde att teckenspråkstolken bemötte dem med respekt. Bättre kontinuitet och koordinering efterfrågas.

Det finns differenser mellan olika åldersgrupper. I Region Örebro län är det störst skillnad mellan åldersgrupper när det gäller Tillgänglighet och Information och kunskap. Äldre personer har ett sämre helhetsintryck av Tolkcentralen jämfört med andra åldersgrupper. Yngre personer är mindre nöjda med Tillgänglighet och Information och kunskap jämfört med andra åldersgrupper.

Män i Region Örebro län är mer positiva än kvinnor inom de flesta frågeområden. Störst är skillnaden när det gäller Information och kunskap, Kontinuitet och koordinering och Tillgänglighet.

Fakta om undersökningen

Nationell patientenkät samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner. Utvärdering av habilitering och hjälpmedel sker vartannat år. Tio regioner har deltagit i enkäten för habilitering och hjälpmedel och åtta regioner har genomfört tolkanvändarenkäten. Enkäten skickades ut till patienter som besökte en verksamhet eller personer som använde teckenspråkstolk under september och oktober 2020.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021