Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Positiv utveckling när regionens kliniska forskning utvärderas

Publicerad: 2023-04-04 14:40

Resultatet från Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningen är godkänd på alla områden. Det är en förbättring jämfört med förra utvärderingen från 2018. ”En viktig framgångsfaktor för den kliniska forskningens utveckling är det nära samarbetet mellan Region Örebro län och Örebro universitet”, säger Jonas Appelberg, tillförordnad forsknings- och utbildningschef inom Region Örebro län.

– Det är många i Örebro, på universitetet och i regionen, som är djupt engagerade i klinisk forskning vilket driver den kliniska utvecklingen framåt. Jag tycker att det är särskilt roligt att man lyfter den kliniska tillämpbara forskningen som bedrivs i vår region, säger Mia von Euler, professor i neurologi och dekan vid fakulteten för medicin och hälsa på Örebro universitet.

Vetenskapsrådet gör utvärderingen på uppdrag av regeringen och det är andra gången den genomförs. De sju regioner som deltar ingår i det ALF-avtal som är skrivet mellan svenska staten och regionerna med läkarutbildning. Tanken är att det ska vara ett samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och hälso- och sjukvårdens utveckling.

– Resultatet i utvärderingen är ett positivt kvitto på allt det fina arbete som utförs i den kliniska forskningen i länet och i samverkan mellan region och universitet. Att vi dessutom förbättrats oss när det gäller forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta är förstås extra glädjande och viktigt, säger Jonas Appelberg.

Kvalitet, samhällsnytta och förutsättningar

Den utvärderingsmodell som använts bygger på tre huvudområden, den vetenskapliga produktionens kvalitet, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar. I ALF-regionen Örebro bedöms den vetenskapliga produktionens kvalitet vara av god-hög kvalitet.

– En panel som har granskat inlämnade artiklar ansåg att regionen hade ett brett spektrum av ämnen på våra artiklar och några hade mycket hög kvalitet. Extra glädjande var att de ansåg att vi hade ett starkt fokus på kliniskt mycket tillämpbar forskning, berättar Mia von Euler.

Studentutvärderingen imponerade

Panelen som bedömde den kliniska betydelsen och samhällsnyttan av forskningen lyfte att de var särskilt imponerad av resultatet av studentutvärderingen av Örebro universitetsutbildning i medicin- och hälsovetenskap.

– Vi är väldigt stolta över studentutvärderingarna där det tydligt framkommer att man ser kliniskt forskning som något positivt och vår ambition är att arbeta för att denna positiva inställning består, säger Mia von Euler.

Forskningens förutsättningar

Hur ALF-ersättningen fördelas bygger på en fördelningsmodell. Årets ALF-medel som fördelas till Örebro uppgår till cirka 71 miljoner kronor.

– En stor del av de pengar som vi får går till forskningstid. Det innebär att vi möjliggör för våra forskare att forska. Vi har både doktorander och disputerade. Vi gör även kontinuerligt satsningar på att utveckla den forskningsstödjande infrastrukturen i form av faciliteter för diagnostik och labb, biobank och förbättrade förutsättningar för individanpassad diagnostik och behandling, så kallad precisionsmedicin och hälsa, förklarar Jonas Appelberg.

Den kliniska forskningen har utvecklats starkt under relativt kort tid och i viss mån med begränsade resurser jämfört med övriga ALF-regioner.

– Regionen och universitetet har ett stort ansvar för att befästa och förvalta denna fina utveckling framöver men också för att identifiera nya utvecklingsområden, avslutar Mia von Euler.

Mia von Euler
Jonas Appelberg

Vad är ALF-avtalet?

ALF är en förkortning för avtalet om läkarutbildning och forskning mellan staten och sju regioner.

Klinisk forskning i ALF-regionerna

Vetenskapsrådets rapport 2023

Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet

Porträttfoto Mia von Euler: Jesper Mattson, Örebro universitet.

Campus USÖ och porträttfoto Jonas Appelberg: Elin Abelson, Region Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 april 2023