Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Region Örebro län leder projekt för att öka tryggheten inom den psykiatriska heldygnsvården

Publicerad: 2021-06-08 09:03

Tillsammans med fyra andra regioner i Sverige satsar psykiatrin i Region Örebro län på att införa programmet Safewards på psykiatrins vårdavdelningar. Region Örebro län är initiativtagare och står för samordning, utbildning och forskning kring införandet.

Målat träd med meddelanden till nya patienter.

Sjukvårdsbiträde Eva-Maria framför trädet där patienter som skrivs ut kan lämna positiva meddelanden till nyinskrivna patienter. Foto Maria Bergman.

Safewards

Safewards är ett program med tio praktiska insatser för att förebygga tvångsåtgärder och våld och på så sätt öka tryggheten inom den psykiatriska heldygnsvården. Programmet lanserades i Storbritannien år 2014 och introduceras nu i Sverige. Just nu pågår arbetet med implementering i fyra regioner; Västra Götaland, Stockholm, Värmland och Örebro.

Personal och patienter är medskapare

-Det som särskiljer Safewards från andra liknande program är att både personal och patienter är medskapare av innehållet i programmet. Det innebär att alla berörda har en hög delaktighet i att utforma de olika insatserna i programmet. Pandemin har till viss del påverkat takten i införandet men vi jobbar på och målsättningen i vår region är att psykiatrins 11 vårdavdelningar vardera ska införa minst 4 av de 10 föreslagna insatserna i programmet, berättar Veikko Pelto-Piri, projektledare för Safewards Sverige.

 

Tio insatser

De tio insatserna som ingår i Safewards ska främja tre områden: 

  • Social gemenskap på vårdavdelningen
    Fyra insatser som syftar till att minska ”vi-och-dom känslan” mellan personal och patienter. Stärka känslan av social gemenskap, stöd och ge framtidshopp för patienten.

  • Prata med och om patienter
    Två insatser är inriktade på språkets betydelse för tanke och känsla och hur det kan främja en god kommunikationskultur. Personal kommunicerar med och om patienter på ett kunskapsbaserat sätt som främjar positiv inställning, respekt och värdighet.

  • Stöd vid svåra känslor och situationer
    Fyra insatser som syftar till att stärka patientens förmåga att hantera svåra känslor och situationer. Personal främjar patientens delaktighet i lugnande strategier och problemlösning samt är aktivt stödjande efter oroande händelser på avdelningen.

-Jag ser införandet av Safewards som ett välkommet tillskott i vår psykiatriska heldygnsvård. Det är en satsning som kommer att utveckla samspelet mellan patienter och personal samt ge en tryggare miljö för alla, det känns viktigt och engagerande, säger Carina Dahl (S), ordförande i beredningen för psykiatri, habilitering och hjälpmedel.

Forskning

Parallellt med införandet i de fem regionerna pågår ett forskningsprojekt för att följa och utvärdera insatserna.

-Det vi vill studera är om antalet våldsincidenter och tvångsåtgärder minskar samt hur patienter och personal upplever att känslan av trygghet påverkas. Vi tittar på hur vi på bästa sätt kan införa programmet på våra svenska vårdavdelningar så att det fungerar på ett bra sätt. Utifrån det kan vi stödja ett fortsatt införande på fler psykiatriska vårdavdelningar i Sverige, säger Veikko.

Ökat fokus inom EU

-Jag har forskat om etik i vården och tvångsåtgärder sedan år 2007 och för mig är det glädjande att det inom EU nu finns ett ökat intresse för att minska tvångsåtgärderna inom den psykiatriska vården. Tillsammans med utvecklingschef Anna Björkdahl, från Psykiatri Södra, Region Stockholm, deltar jag som representant för Sverige i det europeiska samarbetet, säger Veikko.

Safewards Sveriges webbsida

Kontakt

Veikko Pelto-Piri, utredare Område psykiatri och forskare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Telefon: 072 -142 93 30 E-post: veikko.pelto-piri@regionorebrolan.se

Zandra Båth, Peer support, anställd med egenupplevd erfarenhet av psykisk ohälsa och delaktig i införandet av Safewards.
Telefon: 019-602 70 02 E-post: zandra.bath@regionorebrolan.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 juni 2021