Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Regionens läkemedelsrekommendationer samlade i ny upplaga

Publicerad: 2024-05-24 11:42

Vartannat år ger Läkemedelskommittén ut boken Rekommenderade läkemedel. ”Den innehåller våra läkemedelsrekommendationer för de vanligaste sjukdomarna och innefattar läkemedel som förskrivs av många läkare till många patienter”, berättar Maria Palmetun Ekbäck, chef för Läkemedelscentrum inom Region Örebro län.

Bild på boken Läkemedelsboken

Rekommenderade läkemedel 2024-2025. Foto: Elin Abelson / Region Örebro län.

I denna upplaga har den uppdaterats med två nya kapitel - ett om kronisk njursvikt och ett om obesitas. I samband med revideringen har det även tagits fram och tryckts upp en opioidkonverteringstabell i fickformat som kan beställas via mejl från Läkemedelskommittén

– Det före detta Astma-KOL-kapitlet, som numer heter andningsvägar hoppas och tror vi ska vara mer lättförståeligt med de nya astma och KOL-trapporna. Vi har också strukturerat om boken så att den nu utgår ifrån sjukdomsgrupp och inte efter ATC-kod som tidigare, säger Maria Palmetun Ekbäck. 

Redaktör för boken är Maria Calles, Läkemedelskommitténs nya informationsapotekare.

– Vi har olika urvalskriterier för de preparat som vi rekommenderar. I första hand ska läkemedelsbehandlingen vara evidensbaserad. Det är många källor att beakta. De preparat som rekommenderas i första hand skrivs i färgade rutor i färgad fetmarkerad stil, säger Maria Calles.

Både tryckt och digital version

– Vi håller kvar vid att ge ut en tryckt bok, eftersom vi fått återkoppling om att det är uppskattat med en tryckt bok, berättar Maria Palmetun Ekbäck.

Rekommenderade läkemedel 2024–2025 finns även i digital form där alla uppdateringar mellan utgivningarna av boken finns. 

Maria Palmetun Ekbäck

Maria Palmetun Ekbäck. Foto: Elin Abelson / Region Örebro län.

Maria Calles

Maria Calles. Foto: Elin Abelson / Region Örebro län.

Faktaruta

Den medicinska värderingen utgår från:

• Socialstyrelsens nationella riktlinjer
• Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer
• Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, och Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedels, CHMP, underlag för godkännande
• Statens beredning för medicinsk och social utvärderings, SBU, systematiska litteraturöversikter
• Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV, hälsoekonomiska värderingar
• Rådet för nya terapiers, NT-rådet, rekommendationer
• CAMTÖ:s HTA-rapporter
• Folkhälsomyndighetens rekommendationer
• Europeiska och nationella riktlinjer

 

• I arbetet med att ta fram boken ingår 34 expertgrupper med drygt 135 personer som är delaktiga i arbetet.
• KOL är förkortningen för kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
• ATC står för för Anatomical Therapeutic Chemical Classification System och det är det internationella klassifikationssystemet för gruppering av läkemedel.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 maj 2024