Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Uppdaterad utvecklingsstrategi på politisk remiss

Publicerad: 2021-06-17 14:40

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, ska ses över vart fjärde år. Det har vi gjort i vår och nu skickas den på remiss till partnerskapet för regional utveckling och andra organisationer i länet.

Dokumentet RUS i en fryst animering där dokumentet bläddras.

Förslaget till uppdaterad RUS.

Vår nuvarande RUS, Tillväxt och hållbar utveckling – Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2018-2030, antogs 2018. I dialog med partnerskapet för regional utveckling har Region Örebro län beslutat att inte göra en ny RUS utan att behålla strukturen i nuvarande RUS och att göra nödvändiga uppdateringar. Detta har förvaltningen Regional utveckling gjort under våren.

Vad är en regional utvecklingsstrategi?

Alla regioner har ett uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi tillsammans med andra organisationer i länet. Den fungerar som en gemensam vägvisare för hur vi inom länets kommuner, näringsliv, myndigheter, offentlig förvaltning, universitet och civilsamhälle tillsammans ska utveckla vårt län i den riktning vi vill.

RUS:en prioriterar områden som är långsiktigt strategiskt viktiga och där det behövs en hög grad av samverkan för att kunna ställa om till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. För att vara en attraktiv och pulserande region för alla och ha likvärdiga förutsättningar i länet. Strategin visar också nuvarande och kommande samarbetspartner vad vi kommer att satsa på.

När börjar den uppdaterade RUS:en att gälla?

Regionfullmäktige fastställer RUS och det planeras till februari 2022. Först är det en remiss, sedan ska en arbetsgrupp ta hand om de synpunkter som kommer in och omarbeta förslaget. Därefter skickas RUS till berörda nämnder, regionstyrelsen och till sist regionfullmäktige för beslut.

Remiss tid juni-september

Den 16 juni beslutade regionala tillväxtnämnden att RUS ska skickas på remiss till partnerskapet samt LO, TCO, Svenska Näringsliv och LRF. Dessa organisationer ombeds att läsa strategin och utifrån sitt eget uppdrag svara på frågor:

  • Vad är er organisations samlade uppfattning om det uppdaterade strategiförslaget och dess relevans?
  • Motsvarar uppdateringarna de förändringar som behövs för att den regionala utvecklingsstrategin för Örebro län fortsatt ska vara aktuell?
  • Vad är särskilt bra med remissförslaget och behöver något ändras?

Alla organisationer har möjlighet att ge sina inspel till strategin under en remisskonferens den 29 september.

Mer information och förslaget till RUS hittar du på webben Regional utveckling.

 

RUS presenteras kapitel för kapitel

Partnerskapet

Partnerskapet för regional utveckling i Örebro län består av

  • länets kommuner,
  • Länsstyrelsen Örebro län,
  • Handelskammaren Mälardalen,
  • Örebro universitet,
  • RF-SISU,
  • Örebro läns bildningsförbund samt
  • Region Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023