Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Så vill invånarna i fyra städer ha trafikmiljön i framtiden

Publicerad: 2022-09-30 12:00

En majoritet av invånarna prioriterar lägre hastigheter för bilar och mer utrymme för cyklar i städerna. Det visar en enkätundersökning som genomfördes i Örebro, Eskilstuna, Linköping och Norrköping.

Bildcollage med bilder på cyklister i Norrköping, Eskilstuna, Örebro och Linköping

 

En majoritet av invånarna prioriterar lägre hastigheter för bilar och mer utrymme för cyklar i städerna. Det visar en färsk rapport där personer från Eskilstuna, Linköping, Norrköping och Örebro har fått ta ställning till olika framtidsscenarier. "Det är tydligt att människor som bor i städerna föredrar en trafiklösning som innebär mindre buller och högre trafiksäkerhet", säger Sandra Strömstedt från projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan.

Under våren 2022 genomfördes en enkätstudie i Eskilstuna, Linköping, Norrköping och Örebro. Slumpvis utvalda invånare i de fyra kommunerna fick välja mellan tre olika framtidsscenarier, som beskrevs i text och bild. Det sammanlagda resultatet visar att två tredjedelar av de som svarade föredrog någon av lösningarna där hastigheterna inom stadens centrala delar begränsas och att gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras.

– Vi kan se att en bred majoritet av invånarna föredrar något av de två alternativen där personbilarnas framkomlighet begränsas i de centrala delarna av staden, säger Sandra Strömstedt, som är projektledare i EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan på Region Sörmland.

Collage med de tre framtidsscenarierna

 

Ålder och boende spelar roll

Även om trenden ser liknande ut i de fyra städerna finns skillnader mellan städerna, och svaren skiljer sig också något åt mellan olika grupper. Unga personer tenderar i något större utsträckning att föredra lösningar som prioriterar kollektivtrafik och cykling. Var du bor i kommunen och hur många bilar du äger påverkar också.

­– Personer som bor i villa utanför staden och som äger två bilar vill i högre utsträckning ha trafiklösningar som ger bilen mer utrymme i centrum, medan personer som bor i lägenhet i centrum hellre vill se andra lösningar, säger Sandra Strömstedt.

Öka kunskapen

Rapporten har tagits fram inom ramen för projektet Fossilfritt 2030 - Rena resan. Projektet är ett EU-finansierat samverkansprojekt där Region Sörmland, Region Örebro län, Region Östergötland och Biodriv Öst ingår. Projektet ska bidra till att det hållbara resandet ökar samt att tjänstepersoner som arbetar med hållbart resande får ökad kunskap.

– Rapporten ger en större förståelse för hur invånarna ser på utformningen av framtidens stad. Resultatet från enkätstudien kommer att kunna användas av de deltagande organisationerna i deras fortsatta arbete med stadsutveckling och planering, säger Sandra Strömstedt.

Fakta

  • Rapportens resultat bygger på en enkätundersökning som skickades ut till 1 200 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 till 85 år i vardera av de fyra deltagande kommunerna. Totalt besvarades undersökningen av 42 procent av de inbjudna.
  • Enkätens tre scenarier, som återfinns i sin helhet som bilaga till rapporten, innebär i korthet:
    A: Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i stadens centrala delar.
    B: Lägre hastigheter inom stadens centrala delar, prioritet för gång, cykel och kollektivtrafik och minskat utrymme för biltrafiken.
    C: Mer långgående förändringar än scenario B, där gatuutrymmet i princip helt tas över av fotgängare, cyklister och busstrafik och där privat biltrafik utgör ett undantag.
    Insamlingen av data och sammanställningen av rapporten gjordes av Institutet för Kvalitetsindikatorer på uppdrag av projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan.

I rapporten kan du läsa mer om hur undersökningen genomfördes och hur invånarna i de fyra olika städerna har svarat.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023