Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Likheter och skillnader mellan områden i länet

Publicerad: 2024-02-16 11:19

Vilka områden har liknade socioekonomiska förutsättningar? Hur skiljer sig olika områden från varandra? Det är två frågor som den nya rapporten Socioekonomiska kluster belyser.

Carina Persson och Johan Jonsson har skrivit rapporten.

Carina vad är en klusteranalys?

- Klusteranalys är en statistisk metod för att söka likheter inom gruppen men skillnader mellan grupperna. I Örebro län har vi 180 demografiska statistikområden, så kallade DeSO. Vi har glasögonen folkhälsa på oss när vi med hjälp av statistik målar en övergripande bild av socioekonomiska likheter och skillnader inom länet på en mer detaljerad nivå än mellan länets kommuner.

Hur kan en sådan analys användas?

- Underlaget har redan använts som ett lager i en kartläggning av länets kulturinfrastruktur. Analysen kan alltså hjälpa till att belysa och peka ut områden dit olika insatser kan fokuseras eller där djupare analys krävs. Tanken är att den ska koppla ihop kunskapen om socioekonomi med mer specifika analyser till exempelvis kollektivtrafik och pendling, bostäder och flyttning, samt näringslivsstruktur för att nämna några potentiella områden med anknytning till regional utveckling.

- Jag presenterade rapporten på RUS:ens analysdag och i den årligen återkommande uppföljningen av länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) kan analysen vara ett bidrag.

Hur har ni skapat klustren?

Det finns ju hur många variabler som helst som kan ligga till grund för kluster. Eftersom vi har perspektivet folkhälsa har vi valt tre variabler:

  • Andel invånare i hushåll med låg ekonomisk standard
  • Andel förvärvsarbetande 20–64 år
  • Andel invånare 20–64 år med eftergymnasial utbildning

Sedan har vi letat DeSo som är lika varandra och hittat sex olika kluster:

  • Stad och stadsnära, mycket välmående
  • Tätorter och stadsnära, välmående
  • Landsbygd och tätorter, relativt välmående
  • Örebro centralort, urban mix
  • Tätorter och tätortsnära, socioekonomiska utmaningar
  • Städer och tätorter, stora socioekonomiska utmaningar

Hur kan jag använda analysen i mitt arbete för att utveckla länet eller en ort?

- Vi har en rapport där vi beskriver klustren och hur vi gjort men det verkliga verktyget är den interaktiva rapport där du själv kan söka fram olika statistik och kombinera dem, till exempel hur ser det ut i kluster 5 med personer i en viss åldersgrupp eller med en viss utbildningsnivå. Gå in och klicka! Jag lovar att du kommer lära dig massor.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 februari 2024