Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Specialistsjukvården i Region Örebro län får höga betyg av patienterna

Publicerad: 2023-10-10 10:19

Nästan alla patienter som varit i kontakt med den specialiserade sjukhusvården i länet har haft en bra helhetsupplevelse, det visar 2023 års nationella patientenkät.

Kirurgiskt ingrepp Karpaltunneloperation Handkirurgen USÖ

2023 års nationella patientenkät, NPE, har tittat på hur patienter upplever den specialiserade sjukhusvården. Undersökningen visar att nio av tio tillfrågade haft en bra helhetsupplevelse när de varit i kontakt med både den öppna och slutna specialistsjukhusvården.

Resultatet för Region Örebro län är också något bättre än genomsnittet i övriga riket.

Höga poäng på ”respekt och bemötande” och ”tillgänglighet”

Enkäten ställer frågor inom olika områden. Högst poäng får områdena tillgänglighet, emotionellt stöd samt respekt och bemötande. Nästan nio av tio tillfrågade upplever att vårdpersonalen är tillgängliga för patienterna och dess anhöriga, att de är lyhörda inför patientens oro och rädslor, och att bemötandet de får av personalen är anpassat till deras individuella behov.

- Det är glädjande att se att så pass många patienter fortsatt har en positiv upplevelse av vården på våra sjukhus i länet. Att patienterna känner sig trygga och väl bemötta av vården är såklart oerhört viktigt, säger Becet Barsom (KD), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Lyhörda för patienterna trots kärvt läge

Ioannis Ioannidis, biträdande områdeschef inom Område specialiserad vård  tillägger:

- Trots vårdplatsbrist, höga krav på effektivitet och produktion visar undersökningen att vi har personal som lyckats ta hand om hela människan. Vi har varit lyhörda för patienternas besvär och oro trots ett många gånger kärvt läge. Vi är väldigt stolta över våra medarbetare.

Patienternas medverkan är viktig

Ioannis Ioannidis tilläggar:

- Men resultatet visar också att vi behöver bli bättre inom till exempel området information och kunskap. Här tror jag vi behöver jobba ännu mer med att engagera patienter och patientföreningar för att ge ökat utrymme för patienternas medverkan.

- Vi kan också bli bättre på kontinuitet och koordinering. Där jobbar vi redan med att se över våra processer så att det inte blir några glapp mellan exempelvis bedömning, behandling och uppföljning. Det är viktigt att medborgarna känner trygghet i både bemötandet och omhändertagandet.

Värdefulla synpunkter när vården ska utvecklas

- Nu är det besparingstider och inför vårdens kommande strukturförändringar gäller det att fortsätta ha blicken på det som är viktigt både när det gäller själva vården och bemötandet av patienten. Utmaningen för oss inom ledningen är att behålla ett helhetsperspektiv för alla invånare i hela regionen och samtidigt kunna se till den enskilde patientens olika behov, säger Ioannis Ioannidis. 

Ioannis Ioannidis vill också tacka de patienter som har besvarat årets enkät.

- Det är mycket värdefullt att få dessa synpunkter. Nu har vi ett bra underlag att utgå ifrån när vi ska fortsätta utveckla den specialiserade vården, avslutar Ioannis Ioannidis.

Mera fakta

Undersökningarna av specialistsjukvården genomförs vartannat år. På grund av pandemin gjordes ett uppehåll 2020, men arbetet återupptogs året därpå. Årets undersökning visar att skillnaderna är marginella jämfört med tidigare enkäter.

Nationell Patientenkät (NPE) är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Uppföljning av den specialiserade sjukhusvården sker vartannat år. Arbetet samordnas av SKR. I Nationell Patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck.

Nationall patientenkät, specialiserad sjukhusvård sluten 2023 (patientenkat.se)

Nationell patientenkät, specialiserad sjukhusvård öppen 2023 (patientenkat.se)

Nationell patientenkät, SKR

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 oktober 2023