Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stort förtroende för länets hälso- och sjukvård

Publicerad: 2021-02-24 13:41

Nio av tio länsbor upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver och sju av tio har ett mycket eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården. Det visar den årligt återkommande nationella undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern.

Undersökning, BVC, Skebäcks vårdcentral.

- Det är ett väldigt speciellt och tufft år vi har bakom oss, då sjukvården har behövt ställa om och prioritera hårt bland uppgifterna. Att våra patienter och övriga länsinvånare fortfarande känner stor tilltro till den hälso- och sjukvård vi erbjuder och litar på vår organisation är goda nyheter som stärker oss i arbetet framåt, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sett till det nationella resultatet står det klart att förtroendet för den svenska hälso- och sjukvården har stärkts under fjolåret och Örebro län är inget undantag. Både invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården och upplevelsen av att ha tillgång till den samma har ökat sedan den föregående mätningen.

Tre av fyra är nöjda med hanteringen av pandemin

På frågan om hur det är ställt med förtroendet för sjukhusen respektive vårdcentralerna ger fler invånare tummen upp än vad som var fallet året innan. När det gäller hanteringen av den pågående pandemin svarar 75 procent att de känner att Region Örebro län hanterar frågan på ett bra sätt.

- Att vi får det här kvittot på invånarnas förtroende är viktigt och jag gläds tillsammans med alla hälso- och sjukvårdens medarbetare som varje dag gör sitt yttersta för att erbjuda bästa möjliga vård och omhändertagande. Vår ambition är att alla som bor i länet ska känna sig trygga med att vi finns till hands för de som behöver oss när de behöver oss, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Uppskattade webbtjänster

När det kommer till 1177 Vårdguidens e-tjänster är länets invånare landets näst mest positiva till att använda dessa. Åtta av tio säger sig vara villigt inställda till att boka besök, läsa sin journal eller förnya recept via webben.

Utdrag ur undersökningen där procentsatsen anger andelen positiva svar med riksgenomsnittet i parantes:

  • Jag har tillgång till den hälso- och sjukvård jag behöver: 88 procent (88).
  • I Region Örebro län är väntetider till besök på vårdcentral rimliga: 72 procent (71).
  • I Region Örebro län är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga: 56 procent (56).
  • Jag har förtroende för hälso- och sjukvården i Region Örebro län: 73 procent (69).
  • Jag ställer mig positiv till att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster: 82 procent (79).
  • Jag har förtroende för Region Örebro läns hantering av pandemin: 75 procent (73).

Fakta Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Datainsamlingen för 2020 års undersökning genomförts under perioden 28 september–27 november 2020. Sammanlagt har 50 854 personer över hela landet svarat på enkäten.

Läs mer om hälso- och sjukvårdsbarometern och ta del av undersökningen i sin helhet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023