Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Trots pandemin är länets patienter mer än nöjda med vården på länets sjukhus

Publicerad: 2021-09-20 15:47

Under våren 2021 genomförde Sveriges kommuner och regioner, SKR en nationell patientenkät, NPE inom sjukhusvården. Resultaten för Region Örebro län visar att patienterna är mer än nöjda.

Handkirurgoperation, Universitetssjukhuset Örebro.

De flesta patienter, över 90 procent har goda upplevelser av sina besök eller sjukhusvistelser, och anger att de fått ett bra bemötande av vårdpersonalen. Detta trots ett hårt tryck på vården under pandemin.

Resultatet förbättrades

Samtliga undersökningsområden har förbättrats jämfört med föregående undersökning som gjordes 2018. Det gäller både besök i öppenvården och inskrivningar i slutenvården. Resultatet i Region Örebro län är dessutom något högre än landet i övrigt.

- Under pandemin har sjukvården och vårdens medarbetare haft ett högt tryck och trots det så är de allra flesta patienterna nöjda med den vård och det bemötande de fått. Det är extra glädjande. Vi ska nu analysera våra resultat för att fortsätta vårt utvecklings- och förbättringsarbete inom den specialiserade vården, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro län.

Även Karin Sundin, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden (S) tycker att årets resultat är mycket glädjande.
- Patientenkäten visar att Region Örebro län har förbättrat resultatet på samtliga punkter som gäller den specialiserade somatiska vården. Det är vård som har varit starkt påverkad av pandemin. Det gör att vi kan vara väldigt stolta över sjukvården i vårt län och det stärker mig i övertygelsen om att vi klarar att göra svåra prioriteringar i en svår tid, säger Karin Sundin

Helhetsintrycket gott

Patienterna ger goda omdömen för de flesta områden inom slutenvården men områdena information och kunskap samt delaktighet och involvering får lite lägre omdömen och kan bli ännu bättre. Mest positiva upplevelser har patienterna kring området emotionellt stöd och området tillgänglighet. När det gäller öppenvården har patienterna mest positiva upplevelser kring området respekt och bemötande men även med tillgänglighet. Minst positiva är de även här till information och kunskap. Jämfört med föregående undersökning har dock resultatet förbättrats mest här.
Liksom i tidigare undersökningar finns det skillnader avseende kön och ålder. Generellt är män och äldre mer positiva än kvinnor och yngre åldersgrupper.

Fakta

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Syftet med Nationell patientenkät är i första hand att resultaten ska ligga till grund för lokalt förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett patientperspektiv, men ger även underlag för ledning och styrning på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet.

Enkäten skickades ut till patienter som haft ett besök/vistelse i den öppna eller slutna specialiserade somatiska sjukhusvården under perioden mars och april 2021. Resultaten avser personer 15 år eller äldre som har haft ett fysiskt besök eller varit inskrivna under perioden.
40 000 patienter (48,9 procent) besvarade enkäten för slutenvård och 120 000 (47,6 procent) besvarade enkäten för öppenvård.
Specialiserad somatisk vård definieras som hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård. Den specialiserade somatiska vården omfattar till exempel medicinsk och kirurgisk vård.

Läs mer och se resultatet:

patientenkat.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 september 2021