Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Uppdatering av projektdatabas för forskning

Publicerad: 2023-11-23 10:05

1 december 2023 uppdateras Region Örebro läns projektdatabas layout- och innehållsmässigt. I projektformuläret ingår nu även registeranmälan och systematisk litteraturöversikt finns som en studietyp.

Foto: GettyImages.

Foto: GettyImages.

Vad innebär uppdateringen för dig?

 • Har du ett pågående projekt registrerat sedan tidigare kommer det nästa gång du uppdaterar projektet finnas nya frågor som du behöver svara på.
 • Har du har ett projekt som inte uppdaterats på länge och som egentligen är avslutat, ska du avsluta det innan 1 december. Obs! Det är inte korrekt att avsluta projekt i förtid.
 • Vid nyregistrering av ett projekt kommer enbart frågor som är relevanta för den valda projekttypen upp.
 • Registeranmälan är nu en del av projektformuläret.
 • Du kan spara uppgifterna i formuläret utan att ha fyllt i allt. Alla fält skall dock vara ifyllda innan forskningsprojektet startar. När du fyllt i formuläret, klicka på "Korrekturläs och publicera" och sedan "Publicera" för att göra klart din projektbeskrivning. 
 • Med lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning har ansvaret för forskare och forskningshuvudman förtydligats.

Det gör också att det ställs högre krav på att projektdatabasen är uppdaterad med korrekt information. Alla projekt ska uppdateras två gånger per år, det ska göras innan alternativt under sommaren samt vid årets slut.

Projekt som är inkompletta kommer att markeras med detta och ett mail går ut till den som registrerat projektet. I mailet finns information om vad som ska uppdateras och när det ska vara klart. Kontroll sker kontinuerligt under året bland annat vid ansökningar om medel och vid ansökan om etikprövning, prövning av medicinteknisk produkt eller läkemedel. Då information från projektdatabasen också används vid sammanställningar inför årsbokslut och andra utvärderingar är det viktigt att rätt information finns tillgänglig.

Har du frågor?

Uppstår problem med ett projekt på grund av denna uppdatering kontakta supporten för Researchweb

Har du övriga frågor kontakta Eva Norgren Holst.

Faktaruta

Mer information om lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning:

Forskningshuvudmannens ansvar

 • Har ett övergripande ansvar för att forskning inom dess organisation genomförs i enighet med god forskningssed, till exempel inte utförs utan etikgodkännande eller att forskning sker i strid med villkor som har meddelats i samband med ett etikgodkännande.
 • Forskningshuvudmannen ska också vidta åtgärder för att förebygga att oredlighet i forskning sker, och att forskning som går i strid med god forskningssed inte genomförs.
 • Det handlar om ett organisatoriskt ansvar att vidta åtgärder inom den egna verksamheten. De åtgärder som ska vidtas är till exempel att se till att ha goda rutiner för information, uppföljning och kontroll.

Ansvarig forskares ansvar

 • Att följa god forskningssed i sin forskning, ansvarar för att den eller de som lokalt genomför projektet har tillräcklig kompetens för att genomföra projektet på ett för forskningspersonerna säkert sätt och att de har tillräcklig kännedom om god forskningssed.
 • Ansvarig forskare ska ha anställning inom Region Örebro län. Kontaktinformationen till ansvarig forskare ska vara tjänsteadress inom Region Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 november 2023