Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tre stora gap

Publicerad: 2022-07-06 15:17

I årets uppföljning av RUS har vi identifierat tre stora gap mellan nuläge och önskvärt läge där vi behöver göra flera stora förflyttningar och kraftsamla tillsammans i länet.

En person pekar med en kulspetspenna på ett av två diagram som ligger på ett bord.

Hela rapporten med 2022 års uppföljning hittar du på utveckling.regionorebrolan.se/rus

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, omfattar många områden och sträcker sig till 2030. Målet med uppföljningen är att identifiera var de största gapen mellan vårt önskvärda läge och vårt nuläge finns, för att veta vad vi ska fokusera lite extra på de närmaste åren. Det beror både på hur länet utvecklas i relation till målen och på omvärldsfaktorer som påverkar utvecklingen.

Årets uppföljning består av hur vi mår och hur det går för det geografiska området Örebro län som dels följts upp kvantitativt med indikatorer i RUS. Det har även följts upp kvalitativt genom uppföljning av RUS 10 prioriterade områden, insatser och projekt, samt genom brett deltagande i olika workshops av medarbetare och chefer på Region Örebro län. Det har även skett en kvalitativ uppföljning av arbetet med genomförandet - samverkan kring RUS:ens mål och prioriterade områden.

Årets RUS-uppföljning har identifierat ett antal gap mellan nuläge och önskvärt läge. I rapporten ges en nulägesbild av läget i länet och det vi har gjort samt en orientering av trender och händelser i omvärlden och politiska strategier på EU- och nationell nivå som påverkar det regionala utvecklingsuppdraget. Detta kan sedan vägleda oss om vilka nya förflyttningar som behövs de närmaste åren.

Sammanfattning av viktiga insikter från uppföljningen

RUS-uppföljningen har identifierat tre stora gap mellan nuläge och önskvärt läge i RUS där vi behöver göra flera stora förflyttningar, det vill säga där vi behöver kraftsamla tillsammans i länet.

Kraftsamlingarna handlar om:

 • Ökad inkludering
 • Stärka barn och ungas förutsättningar att möta sin framtid
 • Omställning till ett långsiktigt hållbart näringsliv och en cirkulär ekonomi

Inom ramen för kraftsamlingarna har RUS-uppföljningen identifierat behov av förflyttningar inom länet de närmaste åren som berör flera eller alla områden i RUS:

 • Ökad omställningstakt
 • Ökad elektrifiering
 • Säkrad energiförsörjning
 • Fossiloberoende
 • Säkrad livsmedelsförsörjning
 • Likvärdiga förutsättningar
 • Bra uppväxtvillkor för barn och unga
 • Attraktivitet för kompetens och etableringar

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 februari 2023