Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utbildningskvalitén för ST-läkare ska granskas

Publicerad: 2021-11-22 10:14

Under kommande två år kommer samtliga ST-utbildande enheter att SPUR-granskas. Region Örebro län har skrivit ett avtal med företaget Lipus som samordnar granskningen. ”Genom avtalet med Lipus får alla regionens verksamheter tillgång till en extern kvalitetsgranskning av den specialiseringstjänstgöring för läkare som de erbjuder”, berättar Ann-Kristin Rönnberg, utbildningschef.

Förbättringsområden ska ringas in för att lyfta utbildningskvaliteten för ST-läkare i Region Örebro län.

Förbättringsområden ska ringas in för att lyfta utbildningskvaliteten för ST-läkare i Region Örebro län.

Kvalitetsgranskningen är ett komplement till de interna utvärderingar som vi genomför årligen och säkerställer att regionen erbjuder specialistutbildningar som uppfyller Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd.

Enligt den nya ST-förordningen som trädde i kraft juli 2021 så kommer det att krävas en liknande extern granskning även av bastjänstgöringen, BT, framöver. Exakt vilka former en BT-granskning får är dock ännu oklart.

Målet är att höja utbildningskvalitén

Syftet med granskningen är att hitta förbättringsområden som lyfter utbildningskvaliteten för just ST-läkare i verksamheten.

–Erfarenheten är dock att man genom den så kallade "SPUR-effekten" ökar fokus på utbildningsfrågor generellt och då även förbättrar kvalitén på andra målstyrda utbildningar som pågår parallellt i verksamheten. Klinisk handledning på såväl grund-, allmän-, bas- och specialistnivå för läkare utförs ofta av samma medarbetare och ett kunskapslyft hos dessa handledare kommer många andra utbildningsformer till godo, säger hon.

Granskningen bygger på uppgifter från såväl chefer som handledare, studierektorer och ST-läkare i verksamheten. En anonym webbenkät skickas ut innan besöket och svaren ligger till grund för granskningen som sedan kompletteras med intervjuer på plats och genomgång av den dokumentation som visas upp i verksamheten.

Vilka bedömningsområden som ingår under en ST-SPUR och exempel på kriterier för respektive område finns att läsa om på utbildningscentrums hemsida. Bedömningarna summeras i en gradering från A-D som relaterat till hur väl Socialstyrelsens föreskrifter och råd följs. Konkreta rekommendationer för det fortsatta förbättringsarbetet ges.

– Verksamheter som utbildar ST-läkare kommer att få skicka in önskemål på när under åren 2022-2023 som de vill planera in sin inspektion. Beställningsblanketter skickas ut till verksamhetschefer under november 2021 och ska besvaras senast den 17 januari 2022. Granskningen utförs sedan av utbildade inspektörer från den egna specialitetsföreningen och Lipus samordnar inspektörer med aktuell verksamhet, avslutar hon.

Faktaruta

Specialistutbildningsrådet, SPUR, är en granskningsverksamhet inom Lipus där den egna professionen granskar kvaliteten på utbildningstjänster för läkare. Granskningar kan fokusera på AT- eller ST-utbildning på verksamhetsnivå men kan även omfatta övergripande utbildningsorganisation inom en region.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 november 2021