Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ytterligare satsningar på precisionsdiagnostik och datadelning

Publicerad: 2024-06-13 14:39

Regeringen har beviljat ytterligare 49,5 miljoner kronor till Genomic Medicine Sweden, GMS. Hälso- och sjukvården inom Region Örebro län deltar i satsningen med att utveckla arbetet med precisionsdiagnostik och datadelning.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images.

Bianca Stenmark, är samordnare för genomiskt medicincentrum Örebro, GMC Örebro, och koordinerar det regionala arbetet.

– Vår region kommer att aktivt bidra till att öka möjligheterna för nationell och internationell datadelning av genomikdata, det vill säga information om patienters gener som används för att förstå och förbättra diagnoser. Vi kommer vara delaktiga i utvecklingen av enhetliga IT-infrastrukturer och skapandet av gemensamma verktyg samt utveckla nationella och internationella riktlinjer för datadelning och säkerställa etisk hantering av data. Dessutom får vi möjlighet att fortsätta utveckla förbättrade genetiska paneler, vilket gör att patienter med svåra cancerdiagnoser kan få mer specifika behandlingar och möjlighet att delta i kliniska prövningar, berättar Bianca Stenmark.

Mer individanpassade behandlingar

Genom avancerade genetiska analyser kan invånarna i regionen få mer exakta diagnoser och individanpassade behandlingar, vilket förbättrar behandlingsresultaten och minskar risken för biverkningar.

– Detta arbete innebär sammantaget en höjd vårdkvalitet och en snabbare implementering av ny medicinsk teknik som direkt gagnar invånarna genom bättre hälsa och välbefinnande, säger Bianca Stenmark.

Fortsatt utveckling inom precisionsmedicin

Det fortsatta stödet från regeringen är avgörande för att säkerställa att arbetet inom GMS kan fortsätta och utvecklas. Regeringens stöd möjliggör fortsatt innovation och utveckling av avancerade diagnostiska metoder och behandlingsformer inom precisionsmedicin.

– Det ger också de resurser som behövs för att upprätthålla och expandera forskningssamarbeten, som de mellan GMS och andra nationella initiativ som Clinical Genomics inom forskningsinfrastrukturen SciLifeLab. Detta stöd är viktigt för att uppnå och implementera de framsteg som redan gjorts inom exempelvis cancerbehandling, avslutar hon.

Faktaruta

GMS är en nationell satsning som syftar till att integrera precisionsmedicin i svensk hälso- och sjukvård. Genom att samla expertis och resurser från olika regioner och institutioner möjliggör GMS en mer effektiv och samordnad utveckling av genetiska och genomiska tekniker. Detta leder till bättre diagnostik och behandling av olika sjukdomar, inklusive cancer och infektionssjukdomar.

GMS skapar också en plattform för att dela kunskap och data nationellt, vilket accelererar forskningsframsteg och implementering av nya medicinska metoder. Detta samarbete ökar även Sveriges konkurrenskraft inom biomedicinsk forskning och vård på en internationell nivå.

Genomic Medicine Sweden, GMS, är ett brett samverkansprojekt mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvården, medicinska fakulteter på landets universitet, patientföreningar och näringslivet.

GMS utgörs av regioner med universitetssjukvård och universiteten i Örebro, Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Medlen går till fyra riktade satsningar:

  • Nationell pilot inom precisionsmedicin för barn med sällsynta syndrom (15 miljoner kronor)
  • Pilot kring precisionsdiagnostik för kliniska studier vid cancer (10 miljoner kronor)
  • Öka möjligheter för nationell och internationell datadelning av genomikdata (14,5 miljoner kronor)
  • Etablering av en precisionsmedicinsk databas vid barncancer (10 miljoner kronor)

Precisionsdiagnostik – Det är en metod för att noggrant identifiera sjukdomar genom att analysera en persons unika genetiska information för att kunna ge mer exakta och effektiva behandlingar.

Bianca

Bianca Stenmark, samordnare för genomiskt medicincentrum Örebro, GMC Örebro. Foto: Elin Abelson / Region Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 juni 2024