Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Arbetsmiljön och miljön omkring oss är föränderlig och nya risker påträffas hela tiden. Därför är forskning en naturlig del av klinikens arbete. Utgångspunkten för vår forskning är att den har anknytning till ohälsa och arbets- och miljömedicin. Ämnesområdet är brett och de olika forskningsprojekten spänner över fält som:

  • Vibrationer
  • Hjärt-kärlsjuklighet vid kvarts- och partikelexponering i gjuterier
  • Barn och kemikalier
  • Vägtrafikbuller
  • Arbetsmiljön för anställda i badhus
  • Föroreningar i mark

Vi har en omfattande instrumentpark som möjliggör en rad analyser kopplade till arbetsmiljö och hälsa 

Louise Fornander

Yrkeshygieniker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 april 2022