Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Nationella forskningsfaciliteter

Region Örebro län är i hög grad en integrerad del i det omgivande samhället. Vi driver flera nationella forskningsfaciliteter och genom nära samverkan med andra lärosäten och vårdgivare, civilsamhället, innovationssystemet och näringslivet sprider vi våra forskningsresultat.

 

 

Biobank Sverige är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, universitet, näringsliv och patient­organisationer för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och bidra till en god diagnostik och behandling av patienter.

Biobank Sveriges roll är bl.a. att vidare­utveckla en gemensam, långsiktigt hållbar nationell biobanks­infra­struktur med de bästa förutsättningar för både nationellt och internationellt samarbete.

Kontaktperson - Region Örebro län

Maria Svensson

Ansvarig Örebro biobank

Många genetiska sjukdomar, som t.ex. olika former av cancer eller ärftliga sjukdomar och syndrom, kräver genetisk karaktärisering för en exakt diagnos och val av behandling.

Nästa generationens kartläggning av arvsmassan, med sk massiv parallell sekvensering, har möjlighet att generera betydligt mer data än vad som varit möjligt med traditionella metoder. Detta kan medföra dels en kostnadsbesparing jämfört med traditionell sekvensering för existerande genetiska analyser, dels utökade möjligheter att snabbare införa bredare diagnostik än vad som tidigare varit möjligt.

Clinical Genomics Örebro bildades i maj 2019 med uppgift att identifiera, utveckla och implementera nya metoder för genetiska analyser i klinisk verksamhet samt vara en resurs för genomiska forskningsprojekt. Faciliteten erbjuder forskare hjälp med genomiska forskningsprojekt hela vägen från studiedesign, provinsamling, sekvensering och bioinformatik till klinisk tolkning av svaret.

För att bygga upp en verksamhet som gagnar både forskning och utveckling inom klinisk diagnostik såväl som dess implementation i sjukvården sker arbetet i samarbete mellan Örebro universitet, Science for Life Laboratory (SciLifeLab) samt Region Örebro Län. Faciliteten organiseras under Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet och är fysiskt placerad vid Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Du kan läsa mer om Clinical genomics Örebro på vår hemsida.

Forskning och utveckling av tekniker och metoder drivs genom arbetspaket med ansvar för olika specialistområden:

  • cancer
  • ärftliga sjukdomar
  • komplexa sjukdomar
  • mikrobiologi
  • informatik

 

Välkommen att kontakta oss!

Kontaktinformation

Gisela Helenius

Facility Director

Bianca Stenmark

Head of Facility

Genomic Medicine Sweden (GMS) banar väg för bättre diagnostik, vård och behandling i hela Sverige. I bred samverkan med sjukvård, akademi och näringsliv bygger GMS en infrastruktur som möjliggör förbättrad diagnostik, individanpassade behandlingsval och forskning inom området precisions-medicin. Man fokuserar till en början på bred gensekvensering vid bland annat cancer, sällsynta diagnoser och infektionssjukdomar. Universitetssjukhuset Örebro och Region Örebro län är en av noderna i  den nationella infrastrukturen. Mer information finns på GMS hemsida.

 

Kontaktperson - Region Örebro län

Gisela Helenius

Forskningssamordnare Laboratoriemedicin

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner, genom regionala noder, som finansieras och stöds av Vetenskapsrådet. Samarbetet går ut på att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska studier.

Den "lokala noden Örebro” är del av Forum Mellansverige: den Regionala noden inom det nationella nätverket Kliniska Studier Sverige. 

Forum Mellansverige

Forum Mellansverige består av sju regioner (Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna och Värmland) och är en enhet inom det Regionala Forskningsrådet (RFR).

Det lokala nodnätverket med lokala samordnare från de sju regionerna är en direktlinje till den operativa verksamheten på lokal nivå inom regionen och en viktig del av den regionala nodens informations- och kommunikations-struktur. 

 

 

Kontaktinformation - Region Örebro län

Eva Norgren Holst

Samordnare för lokal nod, Kliniska Studier Sverige

Anna Axelsson

Samordnare lokal nod, Kliniska Studier Sverige

SIMPLER – Swedish Infrastructure for Medical Population-based Life-course and Environmental Research

SIMPLER är en individdatabas och biobank i Sverige för för främst epidemiologisk forskning. Databasen består av två populationsbaserade kohorter, Swedish Mammography Cohort och Cohort of Swedish Men, med sammanlagt ca 110 000 personer födda 1914-1952 från Uppsala, Västmanland och Örebro län. Datainsamling från deltagarna pågår kontinuerligt sedan 1987 genom regelbundna utskick av frågeformulär och undersökningar samt länkning till registerbaserade data. En biobank med DNA och andra biologiska prover finns tillgänglig från en stor andel av deltagarna.

Data och prover från SIMPLER används till forskning på bl.a. cancer, neurologiska sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, njursjukdomar, diabetes och benskörhet.

Konsortiet kring SIMPLER koordineras av Uppsala universitet med deltagande från Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet och Örebro universitet.

Kontaktperson - Region Örebro län

Henrik Ugge

Läkare Urologiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro

Swelife arbetar för att stärka life science i Sverige och därmed bidra till en förbättrad folkhälsa. Det gör vi genom att arbeta långsiktigt för att Sverige ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en hälsa i världsklass.

Vi arbetar också för en life science-sektor som växer stadigt och är konkurrenskraftig på en global marknad. Den grund Swelife står på är idén att vi som lever i Sverige ska ha tillgång till förebyggande insatser och kunskap för ett liv i hälsa, och när vi är sjuka ska vi ha tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad behandling.

 

Ett strategiskt innovationsprogram

Swelife är ett av sjutton strategiska innovationsprogram, och vi finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter, inklusive Region Örebro län. De strategiska innovationsprogrammen har som uppgift att genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Svenska Usher-registrer (SVUSH) är ett forskningsregister över personer med den genetiska sjukdomen Ushers syndrom. I registret finns uppgifter om hörsel, syn, balans och genetik.


Kontaktinformation

Funktionsbrevlåda Audiologiskt forskningscentrum

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 september 2021