Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Analysdag 2023

Partnerskapet för regional utveckling möts till en analysdag. Här finns underlag inför mötet. Syftet med dagen är att samla tjänstepersoner med olika kompetenser och från olika organisationer i Partnerskapet för regional utveckling för goda samtal om Örebro läns utveckling. Samtalen kommer bland annat handla om vilka insatser som behövs och hur vi kan samverka tillsammans för att nå målen för vårt län.

tis 14 feb 2023
09:00 - 16:30
tis 31 jan 2023
City konferenscenter

Analysdagen är för speciellt inbjudna i Partnerskapet för regional utveckling.

Program

09.30                Välkomna – incheckning - inledning

09.50                Önskvärt läge

10.10                Nuläge

10.40                Paus – kaffe och te

10.50                Möjligheter med mikrodata

11.10                Trender och omvärld

12.00                Lunch

13.00                Workshop – kraftsamling överblick och insatsområden

14.40                Eftermiddagsfika

15.00                Att kraftssamla tillsammans

16.10                Utcheckning och avslutning

16.30                Slut

 

Förberedelseuppgift 1 - Välj kraftsamling

Under eftermiddagen håller vi workshops kopplat till våra tre kraftsamlingar:

  • Ökad inkludering
  • Stärka barn och ungas förutsättningar att möta sin framtid
  • Omställning till ett långsiktigt hållbart näringsliv och en cirkulär ekonomi

Välj en kraftsamling i första hand och en i andra hand senast 9 februari.

Klicka här för att välja

 

Förberedelseuppgift 2 - Läs underlag

Inför analysdagen önskar vi att du förbereder dig genom att läsa följande material. Det tar uppskattningsvis två timmar. 

 

Mer material för dig som vill fördjupa dig inför analysdagen (frivilligt):

Näringslivsrapport 2, 2022

Konjunkturinstitutet bedömer att den svenska ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur som väntas vara några år framöver. Den höga inflationen i kombination med räntehöjningar och försämrad internationell konjunktur väntas dra ner tillväxten i Sverige. 

Läs mer om konjukturlägets påverkan på näringslivet i Örebro län och olika exempel från företagsfrämjande aktörer från länet.

Analys av synergier och målkonflikter, Stockholm Environmental Institute, SEI

Sveriges genomförande av Agenda 2030 ska ske genom samstämmig politik. Med samstämmig menas att agendan ska ses som en samverkande helhet där interaktioner mellan de 17 målen och 169 delmålen är centrala i genomförandet av agendan. Det innebär att man i implementeringsarbetet måste ta hänsyn till hur framsteg inom agendans mål och delmål i vissa fall stödjer varandra, men också hur de i andra fall kan motverka varandra. Det förstnämnda brukar benämnas (positiva) synergier och det senare
(kritiska) målkonflikter.

Läs mer om synnergieffekter i rapporten Analys av synergier och målkonflikter i Sveriges frivilliga granskning av arbetet med Agenda 2030 Där redovisas arbetet med att genomföra en systemanalys av interaktioner mellan FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling på svensk nationell nivå.

Regional utvecklingsstrategi för Örebro län, RUS

För att utveckla en region krävs en gemensam utgångspunkt. Den regionala utvecklingsstrategin är en plattform för länets aktörer att utgå ifrån i det gemensamma arbetet framåt – tillsammans mot hållbar regional utveckling.

Läs mer om hur vi inom länets kommuner, näringsliv, myndigheter, offentlig förvaltning, universitet och civilsamhälle tillsammans ska utveckla vårt län i den riktning vi vill.

Kontakter

Susanne Rosendahl

Utvecklingsledare: Regional utvecklingsstrategi