Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lagen om vård av unga – LVU

LVU ger socialtjänsten skyldighet att gripa in till barns skydd och stöd även när vårdnadshavare eller den unge själv motsätter sig. Ställningstagandena sker i situationer som ofta präglas av komplex problematik, motstridiga intressen och tidspress. Juridisk kompetens och kunskap om barn i riskmiljöer är nödvändigt, men också färdigheter när det gäller utredningsarbete.

tis 25 maj 2021
08:30 - 16:00
Digitalt

LVU är under pågående översyn och förslag om revideringar har presenterats. Vissa förändringar föreslås träda i kraft 1 mars 2021, medan tidplanen för mer genomgripande förändringar ännu inte är känd. Under dagen omnämns huvuddragen i de förslag som lades fram i SOU 2015:71, där grundförutsättningar och rekvisit för vård föreslogs behållas i princip oförändrade. Om nyheter tillkommer uppdateras innehållet.

Innehåll

Innehållet i dagen baseras på tillämplig lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd, aktuella rättsfall samt relevanta JO-beslut.

  • Barns rätt till skydd och stöd
  • Förutsättningar för vård jml LVU: miljö/eget beteende, påtaglig risk, samtycke
  • Utredningsförfarandet – att åstadkomma bästa möjliga beslutsunderlag
  • Ansökan och processen i rätten
  • Omedelbart omhändertagande
  • Befogenheter under pågående vård, t ex umgängesbegränsning, flyttningsförbud
  • Nytt: årligt övervägande om vårdnadsöverflytt
  • Socialnämndens ansvar för uppföljning
  • Upphörande av vård jml LVU

Utbildare

Utbildare är Ulrika Ekebro. Ulrika har 25-årig erfarenhet av socialt arbete inom främst barn- och ungdomsvården. Hon har arbetat inom socialtjänsten, länsstyrelsen och sedan 2010 som utbildare/ socialrättslig handledare.

Målgrupp

Chefer och handläggare inom den sociala barnavården.

Anmälan senast

8 maj 2021

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO