Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Remisskonferens om RUS, regionala utvecklingsstrategin

En uppdaterad strategi för regional utveckling är på remiss. Under konferensen kan du lämna synpunkter på förslaget.

ons 29 sep 2021
13:00 - 16:00
fre 24 sep 2021
Digital, länk till mötet skickas dagen innan konferensen.

Uppdatering av RUS

Den regionala utvecklingsstrategin ska ses över vart fjärde år. Vår nuvarande RUS, Tillväxt och hållbar utveckling – Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2018-2030, är antagen 2018. Regionledningen har därför gett förvaltningen Regional utveckling uppdraget att genomföra en översyn av strategin och att involvera partnerskapet för regional utveckling. I dialog med partnerskapet har Region Örebro län beslutat att inte göra en ny RUS utan att behålla strukturen i nuvarande RUS och att göra nödvändiga uppdateringar.

Remissperioden är 20 juni – 30 september 2021. 29 september anordnas en öppen remisskonferens där även organisationer som inte fått den formella remissen har möjlighet att framföra synpunkter. Beslut i regionfullmäktige planeras till februari 2022.

Remissversion och en film som presenterar förslaget hittar du på utveckling.regionorebrolan.se

Kontakter