Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Barnrättsfrågor

Alla barn och ungdomar har rätt till bibliotek. Bibliotekens insatser för barn och ungdomar utgår från FN:s barnkonvention och syftar till att i alla tillämpbara delar uppfylla barnkonventionen. Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet.

Det betyder att barn och unga ska få komma till tals och ges inflytande samt att barnets bästa, utifrån mognad och ålder, ska prövas och beaktas. De ska ha möjlighet att både ta del av kultur och själva skapa kultur, på fritiden, i förskolan, i skolan men också på sjukhus.

Det här jobbar vi med

En generell utmaning för samtliga biblioteksformer är att göra barnkonventionen känd bland vuxna (personal, deltagare, anhöriga) och barn.

En utmaning för den regionala biblioteksverksamheten är att stödja och stärka det implementeringsarbete om barnrättskonventionen som startats av, för och med länets folkbibliotek. En motsvarande utmaning är att konventionen implementeras i patientbibliotekens verksamhet.

Den regionala biblioteksverksamheten ska

genom fortbildning stärka kunskapen hos folkbibliotekspersonal och verksamhetsansvariga om barnrättsfrågor. FN:s konvention om barnets rättigheter ska implementeras i folkbibliotekens ordinarie verksamhet.

Indikatorer

  • En handlingsplan är framtagen under 2020.
  • Antal fortbildningstillfällen av, för och med folkbibliotekspersonal som berör målet.
  • Antal folkbibliotek som genomför barnrättsprövning/barnbokslut för sin verksamhet.
  • Antal folkbibliotek med barnrättsombud.

Kontakter

Eva-Carolin Carlbom

Utvecklingsledare: Bibliotek (barn och unga)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021