Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Biblioteksplaner

Enligt bibliotekslagen ska kommuner och regioner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Det är Kungliga Biblioteket som tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna som ska följa upp utformningen och användningen av biblioteksplanerna.

Biblioteksplanerna behöver inte se likadana ut eftersom olika kommuner och regioner bedriver biblioteksverksamhet i varierande omfattning. Planen bör dock ha en viss struktur för att det ska vara möjligt att följa upp verksamhetens utfall. Det bör finnas tydliga kopplingar mellan nivåerna i planen, en uppbyggnad som ger spårbarhet mellan de olika nivåerna av mål- och aktivitetsformuleringar och den eftersträvade förflyttningen i verksamheten.

Utgångspunkt för biblioteksplanen ska vara bibliotekslagen. Därtill kommer en beskrivning av biblioteksverksamheternas koppling till huvudmannens vision och mål. Det bör också finnas uppföljningsbara mål för biblioteksverksamheterna och beskrivning av aktiviteter för att uppnå dessa mål samt en beskrivning av hur uppföljningen ska göras.

Det här jobbar vi med

Genom råd och fortbildning till folkbibliotekens verksamhetsansvariga och medarbetare stödjer den regionala biblioteksverksamheten kommunerna i länet i arbetet med att ta fram biblioteksplaner.

Den regionala biblioteksverksamheten deltar i Kungliga Bibliotekets årliga konferenser ”Träffpunkt biblioteksplaner”.

Den regionala biblioteksverksamheten ska

verka för att samtliga kommuner i Örebro län ska ha aktuella och formellt antagna biblioteksplaner.

Indikatorer

  • Antalet kommunala biblioteksplaner som beskriver hur arbetet med de prioriterade grupperna ska genomföras.
  • Antalet kommunala biblioteksplaner som beskriver hur folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.
  • Antalet kommunala biblioteksplaner som beskriver hur folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.
  • Antalet kommunala biblioteksplaner som beskriver hur folkbiblioteken ska främja läsning och tillgången till litteratur.
  • Antalet kommunala biblioteksplaner som beskriver hur folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
  • Antalet kommunala biblioteksplaner som beskriver skolelevers tillgång till skolbibliotek.

Kontakter

Peter Alsbjer

Utvecklingsledare: Regionbibliotekarie

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021