Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Digital inkludering

I digitaliseringen ligger nyckeln till förändring i utveckling av bibliotekens uppgift och roll i samhället.

Om biblioteken ska behålla och öka sin relevans hos användarna är digital tillgänglighet den mest centrala frågan. Bibliotekens resurser måste göras möjliga att nå för användarna utifrån det sätt dessa söker kunskap i dag.

Många invånare befinner sig i ett digitalt utanförskap. Oavsett orsak begränsas deras bildningssträvanden, deras möjlighet att delta i samhället och kulturlivet eller deras möjlighet att ta del av patientinformation via 1177 Vårdguiden. Det handlar även om källkritik och datasäkerhet, om desinformation och att hantera falska nyheter. Äldre är en grupp som har pekats ut som särskilt sårbar i sammanhanget.

Det här jobbar vi med

En utmaning för länets folkbibliotek, patientbibliotek och folkhögskolebibliotek är att bidra till att den digitala klyftan minskar. En annan utmaning är att stärka bibliotekspersonalens digitala kompetenser och förutsättningar att möta den digitala omställningen.

Den regionala biblioteksverksamheten ska

tillsammans med folkbiblioteken verka för ett minskat digitalt utanförskap inom ramen för den regionala digitaliseringsstrategin.

Indikatorer 

  • En handlingsplan är framtagen under 2021.
  • Antal fortbildningstillfällen av, för och med folkbibliotekspersonal som berör målet.
  • Antal projektbidrag till folkbiblioteken där verksamhet som syftar till att minska det digitala utanförskapet är ett kriterium för bidrag.

Kontakter

Petra Jansson

Utvecklingsledare: Bibliotek

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 juli 2021