Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Läsfrämjande

Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.

Att alla kan läsa och förstå det de läser är en demokratifråga. Oavsett om läsningen sker via ögon, öron eller fingrar är läskunnighet och läsförståelse nödvändigt för att förstå och hantera omvärlden.

Läsning och de språkfärdigheter och insikter som följer av läsningen skapar förutsättningar för ett aktivt deltagande i det demokratiska samhället.

Det här jobbar vi med

Det är av största vikt att läsfrämjande insatser genomförs i så tidiga åldrar som möjligt. Att inspirera till läslust och en förbättrad språkutveckling är ett uppdrag för såväl den regionala biblioteksverksamheten som för patientbiblioteken och folkhögskolebiblioteken.

Pågående insatser

Den regionala biblioteksverksamheten ska

stimulera och stödja folkbibliotekens läsfrämjande arbete utifrån Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande samt Läsdelegationens slutbetänkande

Indikatorer

  • Ett förslag till handlingsplan är framtagen under planperioden.
  • Antal fortbildningstillfällen av, för och med folkbibliotekspersonal som berör målet.
  • Antalet projektbidrag till folkbiblioteken där läsfrämjande verksamhet är ett kriterium för bidrag.
  • Antal antagna kommunala läsfrämjandeplaner.
  • Ökad samverkan mellan den regionala biblioteksverksamheten, folkbiblioteken och andra aktörer med ett språkutvecklande uppdrag inom Bokstart Örebro län.

Kontakter

Eva-Carolin Carlbom

Utvecklingsledare: Bibliotek (barn och unga)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021