Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Mänskliga rättigheter

Alla människor, oberoende av kön, könsidentitet, sexuell läggning eller könsuttryck, ska ha samma makt och möjlighet att forma såväl samhället som sina egna liv. Därför ska även biblioteken väga in ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete.

Det behövs en medvetenhet om att jämställdhet påverkas av och samspelar med andra aspekter, till exempel ålder, etnicitet, religiös tillhörighet, socioekonomi och funktionsnedsättning.

Alla invånare ska känna sig som en del av det svenska samhället och kunna vara med och bidra, oavsett var de är födda. Möjligheten att ta del av, delta i och påverka kultur ska inte vara avhängigt religiös tillhörighet, etnisk, eller språklig bakgrund. Ett jämlikt, inkluderande kulturliv innebär möjlighet till ett vitaliserat samhälle där ökat internationellt utbyte är en viktig del.

Det här jobbar vi med

Folkbibliotek är en av de första samhällsinstitutioner som invandrare och flyktingar kommer i kontakt med. Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och främja de nationella minoriteternas rättighet att behålla och utveckla sin kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas.

Andelen äldre ökar i vårt län. Äldre personer har generellt sett fått en bättre hälsa och lever längre, men samtidigt ökar de socioekonomiska skillnaderna. Folkbibliotek och patientbibliotek kan bidra till att stärka det friska och skjuta upp funktionsnedsättningar genom att medverka i hälsofrämjande insatser som förbättrar livskvaliteten för den enskilde.

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv på lika villkor som alla andra. De ska ha möjlighet att utveckla och använda sin kreativa, artistiska och intellektuella förmåga, i eget intresse och för samhällets berikande. De ska också ha rätt till erkännande av och stöd för sin särskilda kulturella och språkliga identitet.

Utvecklingsområden

Det är en utmaning för den regionala biblioteksverksamheten att hitta samarbetsformer med folkbiblioteken så att dessa kan ge en likvärdig service till grupper med annan språklig bakgrund och till de nationella minoriteterna.

I den äldre generationen av invandrare finns de som saknar eller har förlorat sina kunskaper i svenska. Utmaningen är att hitta samverkansformer på såväl regional som kommunal nivå till stöd för gruppen äldre.

Tillgänglighet är en allmän princip när det gäller såväl den fysiska miljön till bibliotekens lokaler som till information och kommunikation. Det finns dock fortfarande många hinder, även på biblioteken, för att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar.

Den regionala biblioteksverksamheten ska

tillsammans med folkbiblioteken verka för att mänskliga rättigheter implementeras i folkbiblioteksverksamheterna.

Indikatorer

  • Ett gemensamt regionalt forum för erfarenhetsutbyte i syfte att stärka kunskaperna om delaktighet, inflytande och jämställdhet i samhälls-utvecklingen är etablerat mellan den regionala biblioteksverksamheten och folkbiblioteken i hela länet.
  • Handlingsplaner för att öka kunskapsnivån hos folkbiblioteken avseende de prioriterade grupperna (personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna, personer med annat modersmål än svenska samt barn och unga) är framtagna.
  • Antal fortbildningstillfällen av, för och med folkbibliotekspersonal som berör målet.
  • Deltagande från samtliga folkbibliotek vid fortbildningar som berör mänskliga rättigheter och de prioriterade grupperna.
  • Antal projektbidrag till folkbiblioteken där verksamhet riktad till, av, med och för de prioriterade grupperna är ett kriterium för bidrag.
     

Kontakter

Eva-Carolin Carlbom

Utvecklingsledare: Bibliotek (barn och unga)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 januari 2021