Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vårt uppdrag

Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter till kulturupplevelser och till att skapa kultur samt delta i föreningsliv och civilsamhälle. Kulturverksamheten är ett av Region Örebro läns kärnuppdrag. Att stärka förutsättningarna för civilsamhälle och social ekonomi är också en viktig uppgift för Region Örebro län.

Det är Område kultur och ideell sektor inom förvaltningen Regional utveckling som ansvarar för att driva utvecklingsarbete inom kultur och civilsamhälle utifrån politiska styrdokument och beslut.

Kultur

Region Örebro län ingår i kultursamverkansmodellen. Genom modellen har staten överlåtit till regioner och landsting att fördela statliga verksamhetsmedel. Syftet är att öka det regionala och lokala inflytandet.

Regionernas fördelning av medel ska främja en god tillgång för länets invånare till sju kulturområden:

  • professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  • museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
  • biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  • professionell bild- och formverksamhet
  • regional enskild arkivverksamhet
  • filmkulturell verksamhet
  • främjande av hemslöjd.

Den regionala kulturen styrs av kulturpolitiska mål på nationell och regional nivå. Det är kulturnämnden som är ansvarig politisk instans.

Styrdokument

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Örebro läns kulturplan och Biblioteksplan för Region Örebro län är politiska styrdokument och de verktyg som de förtroendevalda har för att prioritera och på ett övergripande plan styra regionalt finansierad kultur.

Kulturplan 2020–2023

Vilka får pengar?

Region Örebro län fördelar årligen medel till aktörer inom de kulturslag som ingår i kultursamverkansmodellen. Länets kulturplan beskriver deras uppdrag.

Region Örebro län har en viktig roll i att finansiera länets regionala kulturinstitutioner: Länsteatern i Örebro, Länsmusiken i Örebro, Örebro läns museum och ArkivCentrum. Hos Region Örebro län finns främjande verksamhet inom områdena bild och form, dans, film, litteratur och teater samt stöd till folkbibliotekens samarbeten och utveckling.

Läs mer om styrdokument och finansiering

Här hittar du mål och uppdrag för de regionalt finansierade kulturverksamheterna

Region Örebro län ger stöd till studieförbund, föreningar och utvecklingssatsningar. Region Örebro län delar också ut kulturstipendier och kulturpris.

Arbete för ökad samverkan

Dessutom arbetar Region Örebro län för ökad samverkan mellan kultur och andra samhällsområden som skola/förskola, näringsliv, turism och samhällsplanering.

Läs mer om samverkan med andra samhällsområden

Civilsamhälle

Att stärka förutsättningarna för civilsamhälle och social ekonomi är en viktig uppgift för Region Örebro län. Vi behöver ett starkt föreningsliv och aktiva sociala företag för en hållbar regional utveckling. Det är kulturnämnden och tillväxtnämnden som är ansvariga politiska instanser.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 februari 2021