Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Tips för att leda på distans

Här är några konkreta tips till dig som chef på hur du kan anpassa ditt ledarskap utifrån de omständigheter som råder just nu, där många medarbetare jobbar på annan plats än kontoret.

Boka in regelbundna individuella avstämningar med dina medarbetare

När vi jobbar på annan plats än kontoret så missar vi många av de naturliga kommunikationstillfällena, till exempel när vi småpratar i korridoren eller tittar förbi varandras rum. Det kan vara svårt för medarbetarna att kontakta dig som chef när de jobbar hemifrån, om de inte har något specifikt att stämma av kring. Ett sätt att skapa förutsättningar för en bra dialog är att du bokar in regelbundna individuella avstämningar med dina medarbetare, på telefon eller digitalt. Det kan röra sig om ganska korta avstämningar, men de gör att alla medarbetare kan känna sig hörda och sedda. Som chef får du då även information om det som pågår på arbetsplatsen och hos dina medarbetare.

Visa intresse för hur dina medarbetare mår

Just nu befinner vi oss i en extraordinär situation som för många innebär stor oro. Det kan handla om oro för anhöriga som är gamla och sjuka eller oro kring arbete och ekonomi. Som chef är det viktigt att du är lyhörd för detta. Eftersom du inte kan se hur folk som jobbar på annan plats mår behöver du våga fråga: Hur har du det? Du kan även ställa mer konkreta frågor: Hur går det för dig att jobba hemma? Kommer du ut något och rör på dig?

När man jobbar på annanplats än kontoret, såsom hemmet, är det lätt hänt att jobb och privatliv flyter ihop, så försäkra dig om att dina medarbetare hittar en bra balans i detta.

Ha regelbundna telefon- eller Skypemöten med arbetsgrupper

Som chef behöver du också finnas med i dialogen i olika arbetsgrupper. När vi arbetar på annan plats kan det vara extra viktigt att arbetsfördelningen är tydlig så att både du och medarbetarna vet vem som gör vad. Du kan även behöva se till att medarbetarna inte är ensamma om sina uppdrag och koppla ihop medarbetare som behöver ett bollplank i en fråga. På så sätt säkerställer du att alla får det kollegiala stöd de behöver, som vi annars ofta får mer informellt på en arbetsplats. Vi vet att det stöd som vi får från våra arbetskamrater och vår chef är en oerhört viktig resurs för att kunna hantera de krav som ställs i arbetet.

Avsätt en tid varje vecka då medarbetarna vet att du är tillgänglig

Genom att skapa förutsättningar för dialog och vara en närvarande chef skickar du en signal till medarbetarna om att du är mån om dem och att finnas tillgänglig som stöd för dem i deras arbete.

Boka in digitala sociala möten

När vi jobbar hemifrån så tappar vi mycket av de sociala kontakterna på arbetsplatsen som är så viktiga för vår återhämtning och arbetsglädje. Därför kan det vara bra att även boka in sociala möten, till exempel digitala fikastunder eller luncher. Här skapas utrymme för det informella småpratet som fyller en viktig funktion. Det gör att vi känner oss bekräftade av varandra och stärker på så sätt relationerna på arbetsplatsen.

Involvera medarbetarna i hur arbetet på annan plats kan förbättras

Ta hjälp av medarbetarna och fånga in deras tankar och idéer för hur arbetet kan bli bättre. Det är de som är experterna på sin arbetssituation och vad de behöver för att det ska fungera så bra som möjligt.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 december 2021