Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Internationella arbetsmiljödagen

Den 28 april är det den internationella arbetsmiljödagen (World Day for Safety and Health at Work). Det är en dag som FN har dedikerat till att uppmärksamma frågor om arbetsmiljö och hur viktigt det är att vi jobbar med att ha trygga och hälsosamma arbetsplatser. Därför vill vi passa på att lyfta sätt som du kan lyckas med ditt arbetsmiljöarbete och vilka vinster det kan föra med sig.

Ergonomigenomgång bildskärm

Ergonomigenomgång vid bildskärm

Vår arbetsmiljö består av fysiska, psykiska och sociala arbetsförhållanden. Arbetsgivaren är den som ansvarar för att det är en god arbetsmiljö på arbetsplatsen så att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av sitt arbete. Som chef är du arbetsgivarens representant. Medarbetarna har också representanter i form av skyddsombud. En god arbetsmiljö är viktig både för arbetsplats och medarbetare, därför är det bra för chef och skyddsombud att arbeta tillsammans.

Vinster med en bra arbetsmiljö

Vinsterna med att arbeta med arbetsmiljön är många, för medarbetare och verksamheter. En bra arbetsmiljö skapar förutsättningar för bättre mående och trivsel. Medarbetare som mår bra och trivs presterar ofta bättre på arbetet. Forskning från Karolinska institutet (KI) visar att de som upplever arbetsmiljöproblem skattar cirka 30-40 procents lägre arbetsförmåga – per arbetad timme.

Exempel på vinster med en bra arbetsmiljö:

 • bättre frisktal
 • färre sjukskrivningar
 • lägre personalomsättning
 • lättare att locka till sig och rekrytera nya medarbetare
 • medarbetare som presterar bättre.

Hur kan du lyckas med ditt arbetsmiljöarbete

Här är några tips på vad du kan göra för att lyckas med ditt arbetsmiljöarbete. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss på Regionhälsan.

 • Arbetsmiljöutbildning
  Via Regionhälsan kan chefer och skyddsombud gå arbetsmiljöutbildningar för att få de kunskaper om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete som krävs för att kunna fullfölja respektive uppdrag. Det är även viktigt att fortsätta utbilda sig och hålla sig ajour på ämnet.

 • Informera medarbetarna
  För att lyckas med arbetsmiljöarbetet behövs aktiva medarbetare. Chef och skyddsombud kan inte göra allt. Därför är det bra att även informera och utbilda medarbetarna om hur de kan bidra och påverka.

 • Arbeta systematiskt
  Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är en arbetsmetod som brukar illustreras som ett hjul med följande steg: undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera/följa upp. Syftet är att arbeta med arbetsmiljön i verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en bra arbetsmiljö uppnås.

 • Ta hjälp av företagshälsan
  Regionhälsan är en företagshälsa, en oberoende expertresurs som hjälper dig som arbetsgivare/chef att
  • se och fånga upp tidiga signaler på ohälsa
  • identifiera och främja det som är hälsosamt
  • förebygga och minska olika typer av risker i arbetsmiljön.

Krav på arbetsmiljön regleras i lag

Krav på arbetsmiljön regleras i lag

Vilka krav som ställs på arbetsmiljön regleras i lag:

Arbetsmiljöverket ger även ut föreskrifter som specificerar vad som gäller för arbetsmiljön, till exempel gällande buller, ensamarbete och arbetsplatsens utformning. Du kan hitta samtliga föreskrifter på arbetsmiljöverkets hemsida.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 april 2023