Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöutveckling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett lagstadgat ledningssystem som gäller för alla arbetsgivare och arbetsplatser i Sverige. Du kan läsa mer om systematiskt arbetsmiljöarbete här. Som stöd i ert arbetsmiljöarbete kan Regionhälsans arbetsmiljökonsulter bland annat hjälpa till att ta fram rutiner och policys kring hur ni hanterar era arbetsmiljöfrågor på ett bra sätt för att förebygga ohälsa och olycksfall.

 

Ergonomi handlar om ett hållbart förhållande mellan arbetetskrav och människans förmåga.

Belastningsbesvär orsakar omkring hälften av all sjukfrånvaro. Många faktorer samverkar, både i arbetsmiljön och hos individen.

Såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkar om belastningssjukdom uppstår och om man kan arbeta trots besvär. Individuella faktorer som kunskap, livsstil och privat situation har också stor betydelse.

Regionhälsan kan ge råd, utreda, bedöma och utbilda inom detta område.

Arbetsplatsens säkerhet och utformning är viktiga för att vi ska kunna känna oss trygga på jobbet. Kartläggning av den fysiska miljön genom mätningar ger underlag för beslut om hur arbetsmiljön ska kunna förbättras.

I många fall är mätningar lagstadgade. Det gäller bland annat vid risk för skadligt buller, farligt damm, farliga gaser, strålning med mera.

Regionhälsan kan genomföra mätningar av buller, belysning, kemiska luftföroreningar, damm med mera.

När nya arbetslokaler byggs eller befintliga hus byggs om, är det viktigt att så tidigt som möjligt tänka igenom vilken arbetsmiljö som formas.

Brister som byggs in i arbetsmiljön kan många gånger vara svåra eller alltför dyra att rätta till.

Ett omsorgsfullt utfört projekteringsarbete, där arbetsmiljöfrågorna finns med som en naturlig del, sparar kostnader och undviker framtida problem.

Regionhälsans ergonomer kan vara behjälpliga vid projektering.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021