Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hälsa och arbetslivsinriktad rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, social och arbetslivsinriktad art. Arbetslivsinriktad rehabilitering är de insatser som behövs för att den som har drabbats av sjukdom ska kunna återfå sin arbetsförmåga. 

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren se till att det finns en lämplig organisation för arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamhet. Regionhälsan kan hjälpa dig som arbetsgivare att komma igång med ert arbete med arbetsanpassnings och arbetslivsrinriktad rehabilitering. Vi kan föreslå konkreta insatser för anställda samt hjälpa till och leda arbetsförmågeutredningar inför eventuell omplacering. Vi utgår alltid från medarbetarens individuella situation när vi föreslår åtgärder.

 

När en medarbetare riskerar att inte klara sitt arbete, eller när sjukskrivningen ser ut att bli långvarig, kan en arbetsförmågeutredning vara till stor nytta. Bedömningen utförs av ett team som till exempel består av företagsläkare, företagssköterska, ergonom och beteendevetare/psykolog.

Arbetsförmågan bedöms i förhållande till nuvarande arbete hos arbetsgivare.

Arbetsförmågeutredning kan också användas för att belysa individens resurser och vilka förutsättningar hen har för att fungera i arbetet trots sjukdom.

Arbetsförmågeutredningen kan ge förslag på olika anpassningar som kan behövas på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagarna ges möjlighet till hållbart arbete. Om arbetsförmågan sviktar, oavsett orsak, behövs olika rehabiliteringsinsatser. Vid arbetslivsinriktad rehabilitering kan Regionhälsan vara en resurs både för individ och arbetsgivare.

Hälsoundersökningar via Regionhälsan riktar sig till arbetsplatsen som  främjar hälsosamma levnadsvanor genom fokus på individuella, organisatoriska och arbetsmiljömässiga faktorer.

Tjänsten hälsoundersökning föregås av en webbenkät som, tillsammans med dialog med uppdragsgivaren, ligger till grund för hur och till vilka grupper hälsoundersökningen ska riktas. Uppdragsgivaren är beställare av uppdraget.

Hälsoundersökningar används som en kartläggning och ska leda till efterföljande insatser som främjar individernas hälsa samt det fysiska och psykosociala arbetsklimatet. 

För vissa arbetsmoment är det lagstadgat med hälsoundersökning för att på ett tidigt stadie se om det finns speciella risker för en individ i det aktuella arbetet.

I AFS 2019:3 medicinska kontroller i arbetslivet kan du läsa mer om vilka regler som gäller för olika risker. Där fastställs bland annat att anställda med arbeten som exempelvis utförs på natten, är handintesivt eller innefattar vibrationer ska erbjudas undersökning. Undersökningen genomförs av en företagssköterska som gör en bedömning om medicinsk lämplighet för arbetet.

Att se och förstå tidiga signaler på riskbruk kan förhindra att någon hamnar i ett missbruk. Om ett riskbruk förekommer på arbetsplatsen blir det ofta en svår situation för alla inblandade.

Regionhälsan deltar i rehabiliteringsarbetet med utgångspunkt i regionens alkohol- och drogpolicy.

Vi kan erbjuda råd, stöd, utbildning och kunskap om riskbruk för alla i arbetsgruppen.

Samtalsstöd innebär möten på Regionhälsan för att diskutera individuella problem och hur de påverkar arbetet. Det kan handla om att få stöd i att sortera tankar, upplevelser och känslor kopplade till arbetet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021