Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hälso-, organisations- och ledarskapsutveckling

Regionhälsan kan ge stöd, hjälp och utbildning i frågor som rör ledarskap, konflikter och samarbete för att hjälpa er i ert utvecklingsarbete.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påvisar de krav och förväntningar som finns på att en arbetsplats har tillgängliga resurser och att chefer har den kunskap som behövs för att förebygga bland annat ohälsosam arbetsbelastning. Våra arbetsmiljökonsulter hjälper och stöttar chefer och organisationer i det arbete som ledarskapet innebär, för hållbara arbetsplatser.

 

Chefer på olika nivåer i en organisation har alltid en utsatt roll och kan behöva professionella insatser i form av stöd och handledning.

Att leda på ett framgångsrikt sätt kräver insikt om sig själv och sina medarbetare, personlig mognad, lust och vilja att påverka andra, och modet att fatta svåra beslut.

Regionhälsan kan erbjuda professionell handledning, coachande samtal och stöd i chefsrollen.

Arbetsgrupper och team utgör idag våra vanligaste organisationsformer. Vi upplever idag krav och förväntningar på oss utifrån vår förmåga att bidra till gruppen eller teamet.

I förebyggande och utvecklande syfte erbjuder Regionhälsan grupputveckling för att stärka arbetslag och grupper. Målet är att skapa ökad förståelse för varandras egenskaper och synsätt – en insikt om att våra olikheter kompletterar varandra.

Tanken med handledning är att ge utrymme för reflektion och möjlighet till egen utveckling. I grupp eller enskilt, som chef eller medarbetare, möter du en professionell handledare, som guidar och bidrar till att stärka den egna förmågan att hantera olika problemställningar.

Handledningen sker i en strukturerad och trygg form, som skapar utrymme för utveckling.

Ökade krav på samverkan mellan människor inom och mellan olika yrkesroller ställs. Förändringar i organisationen, förändrade yrkesroller med mera leder också till ökad friktion mellan människor. Ökad arbetsbelastning och stress tar sig också olika uttryck i arbetsgrupper.

Vi kan erbjuda professionella insatser som stöd för att hantera konflikter i verksamheten.

Vårt grundläggande synsätt är att konflikter i sig inte är farliga utan ska hanteras konstruktivt och gärna av en oberoende expertresurs.

I en värld med ständiga och snabba förändringar krävs att verksamheten anpassas och utvecklas för att möta nya och förändrade krav.

Regionhälsan kan bidra med kunskap och erfarenhet om sambanden mellan organisation, arbete, effektivitet, arbetsglädje och hälsa.

Tillsammans med ledningen arbetar vi för att de förändringar som initieras ska bli framgångsrika.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021