Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Tjänsteutbud

Vi på Regionhälsan stödjer och hjälper dig som arbetsgivare att förhindra ohälsa på arbetsplatsen och underlätta snabbare återgång i arbete när sjukdom och skador uppstår. Vi arbetar med att förebygga och undanröja hälsorisker genom att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Vi hjälper också till att identifiera vad som är bra och hur ni kan arbeta för att behålla det.

Hos oss kan du träffa följande professioner:

  • arbetsmiljöingenjör
  • beteendevetare/organisationskonsult
  • ergonom/sjukgymnast
  • företagsläkare
  • företagssköterska
  • psykolog

Vad kan vi hjälpa dig med?

Våra tjänster är indelade i tre områden: Hälsa och arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsmiljöutveckling samt hälsoutveckling, organisations- och ledarskapsutveckling. 

Ergonomi handlar om ett hållbart förhållande mellan arbetetskrav och människans förmåga.

Belastningsbesvär orsakar omkring hälften av all sjukfrånvaro. Många faktorer samverkar, både i arbetsmiljön och hos individen.

Såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkar om belastningssjukdom uppstår och om man kan arbeta trots besvär. Individuella faktorer som kunskap, livsstil och privat situation har också stor betydelse.

Regionhälsan kan ge råd, utreda, bedöma och utbilda inom detta område.

Arbetsplatsens säkerhet och utformning är viktiga för att vi ska kunna känna oss trygga på jobbet. Kartläggning av den fysiska miljön genom mätningar ger underlag för beslut om hur arbetsmiljön ska kunna förbättras.

I många fall är mätningar lagstadgade. Det gäller bland annat vid risk för skadligt buller, farligt damm, farliga gaser, strålning med mera.

Regionhälsan kan genomföra mätningar av buller, belysning, kemiska luftföroreningar, damm med mera.

När nya arbetslokaler byggs eller befintliga hus byggs om, är det viktigt att så tidigt som möjligt tänka igenom vilken arbetsmiljö som formas.

Brister som byggs in i arbetsmiljön kan många gånger vara svåra eller alltför dyra att rätta till.

Ett omsorgsfullt utfört projekteringsarbete, där arbetsmiljöfrågorna finns med som en naturlig del, sparar kostnader och undviker framtida problem.

Regionhälsans ergonomer kan vara behjälpliga vid projektering.

Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att skapa rutiner så att alla i det dagliga arbetet kan uppmärksamma, planera, åtgärda och följa upp arbetsmiljön.

Ett väl genomfört systematiskt arbetsmiljöarbetsmiljöarbete minskar risk för ohälsa, bidrar till ökad produktivitet och arbetsglädje.

Regionhälsan kan bidra med kunskap och stöd till arbetsgivare för att lyckas med sitt Systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).

När en medarbetare riskerar att inte klara sitt arbete, eller när sjukskrivningen ser ut att bli långvarig, kan en arbetsförmågeutredning vara till stor nytta. Bedömningen utförs av ett team som till exempel består av företagsläkare, företagssköterska, ergonom och beteendevetare/psykolog.

Arbetsförmågan bedöms i förhållande till nuvarande arbete hos arbetsgivare.

Arbetsförmågeutredning kan också användas för att belysa individens resurser och vilka förutsättningar hen har för att fungera i arbetet trots sjukdom.

Arbetsförmågeutredningen kan ge förslag på olika anpassningar som kan behövas på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagarna ges möjlighet till hållbart arbete. Om arbetsförmågan sviktar, oavsett orsak, behövs olika rehabiliteringsinsatser. Vid arbetslivsinriktad rehabilitering kan Regionhälsan vara en resurs både för individ och arbetsgivare.

Hälsoundersökningar via Regionhälsan riktar sig till arbetsplatsen som  främjar hälsosamma levnadsvanor genom fokus på individuella, organisatoriska och arbetsmiljömässiga faktorer.

Tjänsten hälsoundersökning föregås av en webbenkät som, tillsammans med dialog med uppdragsgivaren, ligger till grund för hur och till vilka grupper hälsoundersökningen ska riktas. Uppdragsgivaren är beställare av uppdraget.

Hälsoundersökningar används som en kartläggning och ska leda till efterföljande insatser som främjar individernas hälsa samt det fysiska och psykosociala arbetsklimatet. 

För vissa arbetsmoment är det lagstadgat med hälsoundersökning för att på ett tidigt stadie se om det finns speciella risker för en individ i det aktuella arbetet.

I AFS 2019:3 medicinska kontroller i arbetslivet kan du läsa mer om vilka regler som gäller för olika risker. Där fastställs bland annat att anställda med arbeten som exempelvis utförs på natten, är handintesivt eller innefattar vibrationer ska erbjudas undersökning. Undersökningen genomförs av en företagssköterska som gör en bedömning om medicinsk lämplighet för arbetet.

Att se och förstå tidiga signaler på riskbruk kan förhindra att någon hamnar i ett missbruk. Om ett riskbruk förekommer på arbetsplatsen blir det ofta en svår situation för alla inblandade.

Regionhälsan deltar i rehabiliteringsarbetet med utgångspunkt i regionens alkohol- och drogpolicy.

Vi kan erbjuda råd, stöd, utbildning och kunskap om riskbruk för alla i arbetsgruppen.

Samtalsstöd innebär möten på Regionhälsan för att diskutera individuella problem och hur de påverkar arbetet. Det kan handla om att få stöd i att sortera tankar, upplevelser och känslor kopplade till arbetet.

Krisstöd under pandemin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Chefer på olika nivåer i en organisation har alltid en utsatt roll och kan behöva professionella insatser i form av stöd och handledning.

Att leda på ett framgångsrikt sätt kräver insikt om sig själv och sina medarbetare, personlig mognad, lust och vilja att påverka andra, och modet att fatta svåra beslut.

Regionhälsan kan erbjuda professionell handledning, coachande samtal och stöd i chefsrollen.

Arbetsgrupper och team utgör idag våra vanligaste organisationsformer. Vi upplever idag krav och förväntningar på oss utifrån vår förmåga att bidra till gruppen eller teamet.

I förebyggande och utvecklande syfte erbjuder Regionhälsan grupputveckling för att stärka arbetslag och grupper. Målet är att skapa ökad förståelse för varandras egenskaper och synsätt – en insikt om att våra olikheter kompletterar varandra.

Tanken med handledning är att ge utrymme för reflektion och möjlighet till egen utveckling. I grupp eller enskilt, som chef eller medarbetare, möter du en professionell handledare, som guidar och bidrar till att stärka den egna förmågan att hantera olika problemställningar.

Handledningen sker i en strukturerad och trygg form, som skapar utrymme för utveckling.

Ökade krav på samverkan mellan människor inom och mellan olika yrkesroller ställs. Förändringar i organisationen, förändrade yrkesroller med mera leder också till ökad friktion mellan människor. Ökad arbetsbelastning och stress tar sig också olika uttryck i arbetsgrupper.

Vi kan erbjuda professionella insatser som stöd för att hantera konflikter i verksamheten.

Vårt grundläggande synsätt är att konflikter i sig inte är farliga utan ska hanteras konstruktivt och gärna av en oberoende expertresurs.

I en värld med ständiga och snabba förändringar krävs att verksamheten anpassas och utvecklas för att möta nya och förändrade krav.

Regionhälsan kan bidra med kunskap och erfarenhet om sambanden mellan organisation, arbete, effektivitet, arbetsglädje och hälsa.

Tillsammans med ledningen arbetar vi för att de förändringar som initieras ska bli framgångsrika.

När nya arbetslokaler byggs eller befintliga hus byggs om, är det viktigt att så tidigt som möjligt tänka igenom vilken arbetsmiljö som formas.

Brister som byggs in i arbetsmiljön kan många gånger vara svåra eller alltför dyra att rätta till.

Ett omsorgsfullt utfört projekteringsarbete, där arbetsmiljöfrågorna finns med som en naturlig del, sparar kostnader och undviker framtida problem.

Regionhälsans ergonomer kan vara behjälpliga vid projektering.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2020