Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Nu utreds förslag till nytt stadslinjenät i Örebro stad

Stadstrafiken i Örebro kommun ska vara ett attraktivt alternativ för den som ska resa i dag samtidigt som den ska vara redo att möta de behov och önskemål som framtiden bär med sig.

illustrativ bild av resenär och förare

 

Med en förhoppning om att kunna tillgodose detta, presenterar Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd, ett förslag till nytt linjenät för kollektivtrafiken i Örebro under våren.

Idag tillhör Örebro de städer som har långsammast stadstrafik i Sverige, vilket gör att bussen inte är ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Antalet resenärer är också lågt jämfört med andra städer i samma storlek, samtidigt som befolkningsmängden i staden ökar.

- Kollektivtrafiken måste vara ett attraktivt val för invånarna i Örebro. Den behöver vara snabb, bekväm, pålitlig och miljösmart. Genom att införa snabbussar och samtidigt förnya vårt befintliga stadslinjenät, finns stor potential att öka det kollektiva resandet i staden och därmed minska vår gemensamma klimatpåverkan, säger kollektivtrafikchef Fredrik Eliasson. 

Tillmötesgå resenärernas framtida behov

Förslaget som arbetats fram ska bättre matcha Örebro stads förutsättningar, ta höjd för framtidens utveckling samt tillmötesgå resenärernas behov. Det karakteriseras av enkelhet, få linjer med högt utbud och rakare, snabbare linjedragning.

Förslaget omfattas av sju linjer, varav två linjer klassas som BRT -linjer, tre som stomlinjer och två som stadslinjer. Samtliga linjer har resecentrum som den centrala bytespunkten.

Kollektivtrafikomläggningarna som gjorts de senaste åren har haft som mål att effektivisera och förbättra kollektivtrafiken. Framför allt i de områden där flest människor reser. Det har inneburit ökade trafikeringskostnader, men har dessvärre inte resulterat i att resandet i kollektivtrafiken ökat i önskad omfattning.

Medan pendlingen och resandet i samhället ökar generellt, ligger kollektivtrafikens marknadsandel fortfarande på en stabil, men låg nivå jämfört med andra transportsätt. Samtidigt visar analyser och utredningar  att konkurrenskraftiga restider för kollektivtrafiken, jämfört med bil - tillsammans med hög turtäthet, robusthet och tillförlitlighet är avgörande faktorer för att nå Region Örebro läns uppsatta mål om ökat kollektivtrafikresande och hållbara resor.

Bus Rapid Transit 

I trafikförsörjningsprogrammet (Region Örebro län 2016)) finns mål om att kraftigt öka kollektivtrafikens marknadsandel och resande. För att nå dessa mål fattade Region Örebro län och Örebro kommun ett beslut i början av 2020 om att genomföra den första etappen av Bus Rapid Transit (BRT) i Örebro.

Ett kapacitetsstark och högkvalitativt kollektivtrafiksystem i form av BRT förutsätter att busstrafik i framtida BRT-stråk utvecklas, såväl som att kringliggande busslinjer och stomlinjer anpassas. Därför ses utformningen av linjenätet för stadsbussarna över.

En första delsträcka av BRT beräknas vara klar till 2025. Innan dess behöver ett nytt linjenät vara klart att implementeras i trafiken.

 

  • Förslaget utgår från de mål som finns i regionala och kommunala planer och tas fram i nära samarbete med Örebro kommun.
  • Remisstiden är 21 april till och med den 5 september.
  • Efter att synpunkter kommit in från Örebro kommun och övriga kommuner i länet, tas beslut om det nya linjenätet i slutet av 2021. 

Kontakta utredare  Stefan Boere 

Kontakter

Länstrafikens kundservice

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 april 2021