Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Bilen fortsatt det vanligaste färdmedlet – även för kortare resor

Att ta bilen är fortsatt det vanligaste sättet att resa för invånarna i Örebro län. Det visar 2023 års resvaneundersökning. Det näst vanligaste färdmedlet är cykel och elva procent svarar att de reser kollektivt. Nytt i årets undersökning är att även barn i åldern 6-15 år har tillfrågats om sina resvanor.

Sett till hela Region Örebro län är det vanligast att använda färdmedlet bil som ensam förare. Detta gäller främst på daglig basis - när det gäller användning någon eller några gånger i veckan är färdmedlen bil som passagerare och bil som förare ungefär lika vanliga. Utöver bil är cykel det färdmedel som används mest frekvent.

Sedan den förra resvaneundersökningen gjordes 2017 har även det totala antalet resor per dag minskat med 6 procent. Något som delvis kan tillskrivas det minskade resandet under pandemin. 2017 gjordes 615 00 resor per dag. Motsvarande siffra för 2023 är 577 160 resor per dag. Användandet av kollektivtrafik är dock på liknande nivåer som i mätningen 2017.

Fler funderar på att minska sitt bilanvändande

Även om många har angett att de använder bil för de flesta av sina resor och tänker fortsätta med det, finns det en grupp som svarar att de har funderat på att minska sitt bilanvändande. Framförallt är det personer som bor i tätort, kvinnor och personer i åldrarna 25-44 år som ser sig kunna ändra sitt bilanvändande.  

-Vi ser positivt på att fler funderar på att minska sin bilanvändning och kan tänka sig andra färdsätt. Ur vårt perspektiv är det genom att åka mer kollektivt, som vi delar på våra resurser på ett smart och långsiktigt sätt. Skulle fler av de som åker bil idag kunna tänka sig att växla över till buss eller tåg några dagar i veckan, minskar vi både vårt gemensamma klimatavtryck och bidrar till en bättre livsmiljö både i staden och på landsbygden, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef för Länstrafiken.

Lägre priser, avgångstider som passar mig och att spara tid jämfört med att åka bil, är de tre vanligaste svaren om vad som skulle kunna få respondenterna att göra fler kollektivtrafikresor. Det är främst de yngre som tycker att lägre priser skulle öka deras vilja att resa mer kollektivt.

Barns resande

Eftersom resvanor skapas tidigt i livet är det viktigt att ta reda på mer om barns resvanor. För första gången har vi därför tillfrågat barn eller deras vårdnadshavare om hur de väljer att resa, berättar Jan Berglöf, analytiker på Region Örebro län.

-Det vanligaste sättet att ta sig till skolan är med cykel. Men även för barn är bil det vanligaste färdmedlet totalt sett. Hela 77 procent reser i bil som passagerare i vårt län. Det är inte heller någon överraskning att barn använder cykel mer än vuxna och att barn även reser mer med buss än vad vuxna gör.

Resvaneundersökningen är en uppföljning av en tidigare undersökning från 2017 och inkluderar hela Region Örebro län samt dess kommuner.

Totalt har 36.782 enkäter skickats ut till invånare i åldersgruppen 16-84 år, med en svarsfrekvens på 25%. I år, 2023, inkluderades även frågor om barns resvanor, med 3. 833 vårdnadshavare som inbjöds att svara på enkäter om sina barns resvanor i åldern 6-15 år.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 oktober 2023