Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vid tidtabellskiftet i augusti återinförs tre linjer med regionbuss

Linjerna trafikerar Hjortkvarn- Pålsboda, Kumla-Åbytorp samt Lindesberg- Kopparberg, men kör inte exakt som tidigare. Viss förändring genomförs vad gäller linjesträckning och antalet avgångstider.

I början på mars i år beslutade Region Örebro läns högsta beslutande organ, regionstyrelsen, om ett extra tillskott om 6 miljoner kronor till länets kollektivtrafik under 2022. Bakgrunden till det extra tillskottet är trafikreduceringen som gjordes i  den allmänna kollektivtrafiken i december förra året. Trafiken som reducerades föll inom fyra olika kriterier: parallellgående trafik, servicelinjer, skolskjuts samt linjer med lågt resande. 

Nytt trafikspliktsbeslut
Det nya trafikpliktsbeslutet, som togs i mitten på mars, har som utgångspunkt att upprätta trafiken där behovet är som störst efter reduceringarna. En viktig aspekt vid utförandet av ny trafik är att följa de redan beslutade strategiska inriktningarna som dagens trafik bygger på. Dessa går att läsa om i regionens Trafikförsörjningsprogram.    

Förstärkning av busstrafik Lindesberg - Örebro

Trafikpliktsbeslutet innefattar även resurser för att stärka busstrafiken mellan Lindesberg och Örebro. Linjetrafiken idag används som ett komplement till tågtrafiken, vilket har resulterat i en utglesad tidtabell. Genom att stärka linjen där efterfrågan är som störst, kan boende mellan orterna få bättre pendlingsmöjligheter till och från sin arbetsplats/skola.

 

Hjortkvarn – Pålsboda

Linjen går tillbaka i bruk som landsbygdslinje med cirka 3-6 dubbelturer per vardag. Busslinjen har samma körväg som tidigare, dock är inriktningen att utreda vidare möjligheter för samplanering med L831. Turutbudet ska i första hand vara anpassat för gymnasiependling till och från Hallsberg, men även mot Örebro.

Kumla – Åbytorp

Linjen återgår i trafik i augusti 2022. Linjen går tillbaka i bruk som landsbygdslinje med cirka 3-6 dubbelturer per vardag. I trafikspliktsbeslutet är det prioriterat att trafikera Kumla – Åbytorp. Sträckan Åbytorp-Fjugesta är endast aktuell om det av infrastrukturskäl inte är möjligt att vända bussen i Åbytorp.

Kopparberg – Lindesberg

Linjen fortsätter att finnas kvar i trafik även från och med augusti 2022. Linjen behåller samma körväg som tidigare och trafikeras med 3 - 6 dubbelturer per vardag. Mot bakgrund av att det innebär en parallellgående linjesträckning med L360 mellan Kopparberg och Bångbro, behöver linjesträckningen för L360 ses över inför tidtabellskiftet i december 2022, alternativt att en justering sker redan i augusti 2022. Vidare utgår L350 och L352 till förmån för att finansiera busslinjen mellan Kopparberg och Lindesberg. L353 förkortas och trafikerar Storå – Ramsberg som matartrafik till Lindesberg och Kopparberg.

Länets kollektivtrafik ska stärkas och utvecklas. Som ett led i detta beslutade regionstyrelsen den 2 mars om en extra satsning på kollektivtrafiken om sex miljoner kronor. Regionstyrelsen ska dessutom återkomma med ett förslag om en årlig ekonomisk förstärkning på tio miljoner kronor från och med nästa år.

I samband med tidtabellskiftet i december 2021 reducerades Länstrafikens utbud av kollektivtrafik i vissa delar av länet av besparingsskäl. Detta då stora ekonomiska underskott hotade.

Inför trafikreduceringen gjordes noggranna analyser för att bland annat ta reda på var resandet var lågt och var det gick parallell tågtrafik. Nu vill regionstyrelsen återta en del av den borttagna trafiken där behovet är allra störst.

I första hand kommer det nyss antagna trafikförsörjningsprogrammet och de analyser som gjorts vara utgångspunkten för beslutet om vilken trafik som ska återupptas.

Enligt regionstyrelsens beslut är det samhällsbyggnadsnämnden som fattar beslut om turtäthet, linjedragning och hur trafikeringen ska utformas.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 mars 2022