Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Föreningsstöd

Region Örebro län stödjer ett brett föreningsliv. Region Örebro län ger stöd till länsidrottsförbunden, ungdomsorganisationer, politiska ungdomsförbund, kulturföreningar, sociala stödorganisationer och andra föreningar med regional verksamhet. Syftet med stödet är att ge människor möjlighet till gemenskap, engagemang och en meningsfull vardag, genom föreningslivet. Ett starkt civilsamhälle bidrar till den demokratiska utvecklingen.

Nyheter föreningsstöd 2022

  • Ansökningsperioden är öppen 1 mars till 30 juni, det vill säga att den är tidigarelagd jämfört med föregående år.
  • Det går att söka om ettårigt eller treårigt stöd (med undantag för ungdomsföreningar, politiska ungdomsförbund och studieförbund som ansöker om ettårigt stöd).
  • Ansökan ska göras via webbformulär. Ansökningar som lämnas in med tidigare års ansökningsblankett i word-format kommer inte att behandlas.

Stödåtgärder i coronakrisen

Coronapandemin slår hårt mot länets kulturaktörer och civilsamhälle. Därför fattade kulturnämnden den 14 maj 2020 beslut om att gå in med stödåtgärder genom omfördelning av 1 350 000 kronor och ändrade riktlinjer.

Läs om Region Örebro läns stödpaket till föreningar, organisationer och studieförbund som får föreningsbidrag (14 maj 2020)

Tillfällig ändring: Dialog med föreningar som ansöker om treårigt stöd

Enligt riktlinjerna ska föreningar som ansöker om treårigt stöd kallas till dialog i anslutning till handläggning. För föreningsstöd 2022 kommer föreningar som beviljats treårigt stöd istället kallas till dialog under våren 2022.

När kan vi söka?

Ansökningsperioden är öppen 1 mars till 30 juni.

Föreningar som på grund av pandemin ännu inte haft sitt årsmöte för 2021 får dispens och kan komplettera med årsmötesprotokoll senast den 1 september. Dispensen är ett undantag som enbart gäller ansökningar om stöd inför 2022.

Det här gäller för att få dispens

  • Din förening ansöker om stöd senast den 30 juni.
  • Ni har fram till och med den 1 september att komplettera med årsmötesprotokoll. Ingen påminnelse skickas ut. Skicka in årsmötesprotokollet via en länk som publiceras på webben efter den 30 juni.
  • Observera att dispensen endast gäller årsmötesprotokollet, övriga handlingar ska bifogas ansökan senast 30 juni.
  • Endast kompletta ansökningar handläggs.

Kulturföreningar

Området omfattar musikföreningar, teater- och dansföreningar, konstföreningar, museer och lokalhållande föreningar. Stödet är avsett för egen verksamhet och inte enskilda projekt. Stödet ska främja en regional kulturell infrastruktur där länets invånare får ta del av och medverka i olika former av kultur.

Stöd till övriga föreningar

Stödet riktar sig till andra föreningar med regional verksamhet, som pensionärsföreningar, trafiksäkerhetsföreningar, lokalhållande föreningar, föreningar för nationella minoriteter samt föreningar inom miljö och natur.

Stöd till sociala stödorganisationer

Stöden syftar till att stödja och stimulera ideella organisationer som arbetar med social och hälsofrämjande verksamhet.

Stöd till ungdomsorganisationer

Stödet till ungdomsorganisationer, som har distriktsorganisationer, består av verksamhetsbidrag och aktivitetsstöd. Ansökan för ungdomsorganisatiioner ska göras på särskild blankett.

Stöd till politiska ungdomsförbund

De politiska partiernas ungdomsförbund har särskilda bidragsregler som grundar sig på moderpartiets mandatfördelning i regionfullmäktige. Ansökan för politiska ungdomsförbund ska göras på särskild blankett.

Handläggning och beslut

Det är kultur och ideell sektor som handlägger ansökningar om föreningsstöden. Kulturnämnden fattar sedan beslut.

Kontakter

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Stöd och handläggning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 juli 2021