Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Föreningsstöd

Region Örebro län stödjer ett brett föreningsliv. Region Örebro län ger stöd till länsidrottsförbunden, ungdomsorganisationer, politiska ungdomsförbund, kulturföreningar, sociala stödorganisationer och andra föreningar med regional verksamhet. Syftet med stödet är att ge människor möjlighet till gemenskap, engagemang och en meningsfull vardag, genom föreningslivet. Ett starkt civilsamhälle bidrar till den demokratiska utvecklingen.

När kan vi söka?

Ansökningsperioden inför 2025 är öppen maj-juni 2024. Information om exakta datum kommer.

Nyhet 2021: Möjlighet att söka treårigt stöd

Från och med 2021 kan föreningar välja att söka ettårigt eller treårigt stöd. Möjligheten finns vart tredje år: inför 2022, sedan inför 2025 och så vidare.

Enligt riktlinjerna ska föreningar som ansöker om treårigt stöd kallas till dialog i anslutning till handläggning. På grund av coronapandemin bjuder Region Örebro län in föreningar till dialog avseende de treåriga stöden vid ett senare tillfälle.

Föreningar med medlemmar i minst fyra av Örebro läns kommuner eller aktiviteter i minst tre kommuner kan ansöka om regionalt föreningsstöd.

Idrottsföreningar som får stöd av paraplyorganisationen RF-SISU kan inte beviljas föreningsstöd från Region Örebro län.

Kulturföreningar

Området omfattar musikföreningar, teater- och dansföreningar, konstföreningar, museer och lokalhållande föreningar. Stödet är avsett för egen verksamhet och inte enskilda projekt. Stödet ska främja en regional kulturell infrastruktur där länets invånare får ta del av och medverka i olika former av kultur.

Övriga föreningar

Stödet riktar sig till andra föreningar med regional verksamhet, som pensionärsföreningar, trafiksäkerhetsföreningar, lokalhållande föreningar, föreningar för nationella minoriteter samt föreningar inom miljö och natur.

Sociala stödorganisationer

Stöden syftar till att stödja och stimulera ideella organisationer som arbetar med social och hälsofrämjande verksamhet.

Ungdomsorganisationer

Stödet till ungdomsorganisationer, som har distriktsorganisationer, består av verksamhetsbidrag och aktivitetsstöd.

Politiska ungdomsförbund

De politiska partiernas ungdomsförbund har särskilda bidragsregler som grundar sig på moderpartiets mandatfördelning i regionfullmäktige.

Länsövergripande funktionshinderorganisationer

Region Örebro län ger bidrag till organisationer som genom sin verksamhet arbetar för att ge människor möjlighet att påverka sina egna villkor och samhällets utveckling.

OBS! Ansökningar om stöd till funktionshinderorganisationer handläggs och beslutas INTE inom ramen för föreningsstöden som går att ansöka om på denna sida.

För frågor angående stöd till funktionshinderorganisationer, kontakta Åge Sollien, funktionshinderkonsulent.

Läs mer om och ansök om föreningsbidrag och projektbidrag till funktionshinderorganisationer

Viktigt att tänka på inför ansökan

Tre tips inför ansökan från Mona Hedfeldt och Isak Bergström

  1. Skicka in ansökan i tid. Deadline för ansökan är 30 juni. Ansökningar som kommer in för sent handläggs inte.
  2. Skicka in sju handlingar: årsmötesprotokoll, stadgar, resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan (inklusive budget).
  3. Det går att pausa en ansökan som du har börjat fylla i, så att du kan fortsätta vid ett senare tillfälle. Tryck på pausknappen längst ner i formuläret så sparas dina uppgifter.

Handläggning och beslut

Det är kultur och ideell sektor som handlägger ansökningar om föreningsstöden. Kulturnämnden fattar sedan beslut.

Uppföljning 3-årigt föreningsstöd

Föreningar som beviljats 3-årigt stöd ska skicka in en årlig uppföljning senast den 30 juni.

Handlingar som ska bifogas är årsmötesprotokoll, resultatrapport/balansrapport, revisionsberättelse, stadgar (vid förändring), verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för det år uppföljningen avser.

Kontakter

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Stöd och handläggning

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 januari 2024