Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utvecklingsmedel - folkbibliotek

Utvecklingsmedel till folkbibliotek ska stimulera och stödja utveckling av Örebro läns folkbibliotek utifrån prioriteringar och mål i kulturplanen och biblioteksplanen.

Utvecklingsmedel inom folkbiblioteksområdet ska stimulera och stödja utveckling av länets folkbibliotek. Riktlinjerna utgår från den regionala kulturplanen, Biblioteksplan för Region Örebro län och målsättningarna där.

Vem kan söka?

Folkbiblioteksverksamheter eller andra aktörer som vill bredda och utveckla folkbibliotekens uppdrag i Örebro län.

När kan du söka?

Det går att söka under hela året. Ansökningarna handläggs så snart de inkommit. Handläggningstiden är upp till två månader.

Eftersom medlen är begränsade gör handläggarna ett urval bland ansökningarna. Det sökta beloppet kan komma att justeras. 

Ofullständiga ansökningar handläggs inte. Det går inte att söka retroaktivt.

Prioriteringar 2020-2023

Kulturplanen lyfter fram sex inriktningsmål som påverkar vilka projekt som kan få medel från Region Örebro län:

 • Hela länet
 • Jämställdhet (inklusive HBTQ)
 • Socioekonomi
 • Barn och unga (0 – 25 år)
 • Etnisk och språklig bakgrund
 • Funktionsnedsättning

Den regionala biblioteksverksamhetens har under planperioden mål där projektbidrag till folkbiblioteken är indikatorer. Det handlar om projektbidrag som syftar till:

 • Mänskliga rättigheter, hållbarhet och demokrati.
 • Digitaliseringens effekter
 • Läs- och litteraturfrämjande
 • Relevans för kommuninvånarna

Observera att utvecklingsprojekt inte behöver uppfylla samtliga prioriteringar. I prioriteringen av ansökningarna utgår Biblioteksutveckling Region Örebro län från bedömd kvalitet, utvecklingspotential och i vilken mån projektet skapar samverkansmöjligheter.

Grundläggande krav och villkor för uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Efter den första sökomgången 2022 beviljades sju folkbibliotek stöd om sammanlagt 200 210 kronor för verksamhetsutveckling:

 • Hällefors bibliotek (30 000 kronor) för Utsmyckning av barn- och ungdomsavdelningen
  Hällefors kommun har låga siffror när det gäller barnbokslån. Det känns därför viktigt att locka barn och unga till biblioteket och också få dem att återkomma. För att locka dem och deras föräldrar till biblioteket vill Hällefors bibliotek satsa på att utforma en attraktiv barn- och ungdomsavdelning.
 • Karlskoga bibliotek (18 000 kronor) för Det får inte bli plottrigt
  Karlskoga bibliotek avser att öka biblioteksrummets läsbarhet för inkludering och ökad tillgång till bibliotekets medier och tjänster genom ny skyltning och klartextsystem.
 • Laxå bibliotek (8 400 kronor) för Studieresa till Barnrättsdagarna
  Laxå bibliotek genomför tillsammans med barnrättsombud från länets folkbibliotek en resa till Barnrättsdagarna i Karlstad 24 – 25 maj.
 • Lekebergs bibliotek (20 000 kronor) för Läsfrämjande aktivitet för barn på landsbygden
  Genom att fånga upp det stora intresset för fordon av olika slag som finns hos barnen i landsbygdskommunen Lekeberg vill biblioteket stärka intresset för litteratur, läsande och böcker samt uppmärksamma barnen och medföljande vuxna på de möjligheter som biblioteket har att erbjuda som social arena.
 • Nora bibliotek (30 000 kronor) för Studieresa till Barnrättsdagarna
  Nora bibliotek ansvarar för samordningen av sex av länets folkbiblioteks barnrättsombuds deltagande vid Barnrättsdagarna i Karlstad 24 – 25 maj.
 • Nora bibliotek (20 000 kronor) för Möte med en författare
  Nora bibliotek vill i samarbete med vuxenskolan erbjuda flerspråkiga elever som studerar SFI ett författarbesök.
 • Tegelbrukets bibliotek (29 500 kronor) för Text- och poetryverkstad
  Genom biblioteket på Tegelbruket ska ungdomar under sommaren få stöd i att skriva poesi, skriva texter och utöva poetry slam.
 • Örebro bibliotek (29 310 kronor) för Studieresa till Barnrättsdagarna
  Örebro bibliotek ansvarar för samordningen av fyra av länets folkbiblioteks barnrättsombuds deltagande vid Barnrättsdagarna i Karlstad 24 – 25 maj.
 • Örebro bibliotek (15 000 kronor) för Legolek
  På grund av socioekonomiska faktorer har barn som besöker Vivalla bibliotek svårt att bygga med lego och följa beskrivningarna. Många barn har heller inte tillgång till lego hemma.  Personalen på biblioteket vill därför arrangera en gruppverksamhet där barn stimuleras till ett kreativt skapande samarbete, gemensamt lärande, läsning och därmed också utvecklar sitt språk.

Kontakter

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare: Bibliotek

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 oktober 2022