Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utvecklingsmedel - folkbibliotek

Utvecklingsmedel till folkbibliotek ska stimulera och stödja utveckling av Örebro läns folkbibliotek utifrån prioriteringar och mål i kulturplanen och biblioteksplanen.

Syftet med utvecklingsmedel inom folkbiblioteksområdet är att stimulera och stödja utveckling av regionens folkbibliotek. Riktlinjerna utgår från den regionala kulturplanen samt Biblioteksplan för Region Örebro län och målsättningarna där. 2020 – 2023 prioriteras arbetet med solidariskt fördelad kultur och kultur och hälsa.

Vem kan söka?

Folkbiblioteksverksamheter i Örebro län kan söka utvecklingsmedel för biblioteksutveckling.

När kan du söka?

Ansökningarna börjar handläggas efter sista ansökningsdag som infaller två gånger per år: 15 mars och 15 oktober.

Det går inte att söka retroaktivt. Ansökningsblankett ska användas.

Prioriteringar 2020-2023

Kulturplanen lyfter fram sex inriktningsmål som påverkar vilka projekt som kan få medel från Region Örebro län:

 • Hela länet
 • Jämställdhet (inklusive HBTQ)
 • Socioekonomi
 • Barn och unga (0 – 25 år)
 • Etnisk och språklig bakgrund
 • Funktionsnedsättning

Den regionala biblioteksverksamhetens har under planperioden mål där projektbidrag till folkbiblioteken är indikatorer. Det handlar om projektbidrag som syftar till:

 • att öka deltagandet i allmänna val
 • verksamhet riktad till, av, med och för de i bibliotekslagen prioriterade grupperna
 • att minska det digitala utanförskapet
 • att stärka litteraturens ställning
 • läsfrämjande verksamhet
 • kunskaper om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet
 • samverkan
 • biblioterapi
 • kultur och hälsa

Observera att utvecklingsprojekt inte behöver uppfylla samtliga prioriteringar. Men ju fler desto bättre. I prioriteringen utgår vi från bedömd hållbarhet, kvalitet och i vilken grad utvecklingsprojekten är nyskapande för länet.

Grundläggande krav och villkor för uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Kontakter

Peter Alsbjer

Utvecklingsledare: Regionbibliotekarie

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 oktober 2021