Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utvecklingsmedel - folkbibliotek

Utvecklingsmedel till folkbibliotek ska stimulera och stödja utveckling av Örebro läns folkbibliotek utifrån prioriteringar och mål i kulturplanen och biblioteksplanen. Utvecklingsmedel inom folkbiblioteksområdet ska stimulera och stödja utveckling av länets folkbibliotek. Riktlinjerna utgår från den regionala kulturplanen, Biblioteksplan för Region Örebro län och målsättningarna där.

Vem kan söka?

Folkbiblioteksverksamheter eller andra aktörer som vill bredda och utveckla folkbibliotekens uppdrag i Örebro län.

När kan du söka?

Ansökningstid är från 1 januari till och med 15 oktober. Handläggningstiden är upp till två månader.

Eftersom medlen är begränsade gör handläggarna ett urval bland ansökningarna. Det sökta beloppet kan komma att justeras. 

Ofullständiga ansökningar handläggs inte. Det går inte att söka retroaktivt.

Prioriteringar

 • Hela länet
 • Jämställdhet (inklusive HBTQ)
 • Socioekonomi
 • Barn och unga (0 – 25 år)
 • Etnisk och språklig bakgrund
 • Funktionsnedsättning

Observera att utvecklingsprojekt inte behöver uppfylla samtliga prioriteringar. I prioriteringen av ansökningarna utgår Biblioteksutveckling Region Örebro län från bedömd kvalitet, utvecklingspotential och i vilken mån projektet skapar samverkansmöjligheter.

Grundläggande krav och villkor för uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Beviljade stöd

2023 beviljades 15 folkbibliotek stöd om sammanlagt 658 624 kronor för verksamhetsutveckling:

 • Askersunds bibliotek (20 000 kronor) till projektet 4-årskalas. Arrangemang på biblioteket i form av ett kalas för kommunens 4-åringar.
 • Degerfors bibliotek (29 999 kronor) till projektet Läsfrämjande lov. Bokcirkelgrupper för barn födda 2010- 2013.
 • Hallsbergs bibliotek (350 000 kronor) till år 3 av projektet Gemensam webb och katalog – Bergslagsbibblan.
 • Hällefors bibliotek (15 000 kronor) till projektet Regnbågshylla.
  En egen plats för samt ett utökat bestånd av böcker med HBTQI-perspektiv.
 • Laxå bibliotek (29 625 kronor) till projektet Att skriva för livet.
  Kursen syftar både till skrivfrämjande och främjande av individens existentiella hälsa.
 • Lekebergs bibliotek (12 000 kronor) till projektet Berättande och lek utomhus. Pop-up-bibliotek i områden med socioekonomiska utmaningar.
 • Lekebergs bibliotek (29 000 kronor) till projektet Kapprumsbibliotek 2.0. Komplettering av bibliotekets bestånd av mångspråkslitteratur för att kunna tillgodose behov på till exempel familjecentral och kapprumsbibliotek på förskolor.
 • Ljusnarsbergs bibliotek (30 000 kronor) till projektet Bokens afton. Läs- och litteraturfrämjande tillfällen för vuxna på Ljusnarsbergs bibliotek.
 • Nora bibliotek (15 000 kronor) till projektet Fånga drömmen. Skrivargrupp på lätt svenska för vuxna med annat modersmål än svenska.
 • Nora bibliotek (10 000 kronor) till projektet Regnbågsböcker för barn. Utökat bestånd av regnbågslitteratur samt specifika hyllor där regnbågsböcker för barn och unga i olika åldrar samlas.
 • Nora bibliotek (30 000 kronor) till projektet Återkommande tv-spelsaktiviteter för barn och unga. Syftet med projektet är locka nya besökare till biblioteket och att vidga dessa besökares syn på berättande.
 • Örebro bibliotek (22 000 kronor) till projektet Barnkonventionens dag. Syftet med stödet är att uppmärksamma barnkonventionen i anslutning till Barnkonventionens dag under vecka 47 2023.
 • Örebro bibliotek (6 000 kronor) till projektet Lilla bokrytmen. I samarbete med Örebro konserthus anordnas ett läs- och musikfrämjande event som vänder sig till nyblivna föräldrar och deras barn.
 • Örebro bibliotek (30 000 kronor) till projektet Fokus: Samisk kultur. Med projektet vill biblioteket uppmärksamma samernas nationaldag under en vecka med olika evenemang och aktiviteter som lyfter den samiska kulturen.
 • Örebro bibliotek (30 000 kronor) till projektet Teckenspråkets dag. Genom föreläsningar, workshops och olika kulturupplevelser synliggörs bibliotekets verksamhet för teckenspråkiga i syfte att få fler teckenspråkiga medborgare att hitta till biblioteket.

Under 2022 beviljades ansökningar till ett belopp av 630 500 kronor:

 • Hallsbergs bibliotek (150 000 kronor) för År två av projektet Gemensam webb och katalog – Bergslagsbibblan
  Denna ansökan avser andra delen i ett tänkt treårigt projekt. Nio av länets folkbibliotek arbetar i samverkan för att tillskapa en gemensam bibliotekskatalog och bibliotekswebb.
 • Hallsbergs bibliotek (28 340 kronor) för Att skriva för livet
  Med det reflekterande skrivandet som verktyg ämnar kursen vägleda deltagarna i att utforska sina livsberättelser för att förstå sig själva på ett nytt eller fördjupat sätt.
 • Hallsbergs bibliotek (10 000 kr) för Bokcirkel på lätt svenska Bokcirkel för personer med annat modersmål än svenska. Projektet blir ett sätt att hitta form och metod för att genomföra en bokcirkel för personer med annat modersmål än svenska, med målet att fortsätta ha det som en del av den ordinarie verksamheten på biblioteket.
 • Hällefors bibliotek (30 000 kronor) för Utsmyckning av barn- och ungdomsavdelningen
  Satsning på att utforma en attraktiv barn- och ungdomsavdelning.
 • Hällefors bibliotek (30 000 kronor) för Utställningen Lilla Alfons Biblioteket tar emot förskolor och skolklasser på besk under den period utställningen pågår.
 • Karlskoga bibliotek (18 000 kronor) för Det får inte bli plottrigt
  Öka biblioteksrummets läsbarhet för inkludering och ökad tillgång till bibliotekets medier och tjänster genom ny skyltning och klartextsystem.
 • Laxå bibliotek (8 400 kronor) för Studieresa till Barnrättsdagarna
  Tillsammans med barnrättsombud från länets folkbibliotek en resa till Barnrättsdagarna i Karlstad 24 – 25 maj.
 • Lekebergs bibliotek (20 000 kronor) för Läsfrämjande aktivitet för barn på landsbygden
  Stärka intresset för litteratur, läsande och böcker samt uppmärksamma barnen och medföljande vuxna på de möjligheter som biblioteket har att erbjuda som social arena.
 • Lekebergs bibliotek (30 000 kronor) för vidareutveckling av Bergslagsbibblan RFID-märkning
  Delfinansiering för att RFID-märka beståndet inför samgåendet med Bergslagsbibblan.
 • Ljusnarsbergs bibliotek (30 000 kronor) för HBTQ-certifiering/diplomering av bibliotekspersonalen i syfte att öka medvetenheten kring normer och fördomar och för att få verktyg för ett inkluderande bemötande.
 • Länsmusiken i Örebro AB (121 500 kronor) för Min lilla stora kärlek, upplaga nummer 2 av CD och tillhörande gåvobok i syfte att spridas till alla nyfödda barn i Örebro län och deras föräldrar under 2023.
 • Nora bibliotek (30 000 kronor) för Studieresa till Barnrättsdagarna
  Nora bibliotek ansvarar för samordningen av sex av länets folkbiblioteks barnrättsombuds deltagande vid Barnrättsdagarna i Karlstad 24 – 25 maj.
 • Nora bibliotek (20 000 kronor) för Möte med en författare
  Samarbete med vuxenskolan för att erbjuda flerspråkiga elever som studerar SFI ett författarbesök.
 • Tegelbrukets bibliotek (29 500 kronor) för Text- och poetryverkstad
  Genom biblioteket på Tegelbruket ska ungdomar under sommaren få stöd i att skriva poesi, skriva texter och utöva poetry slam.
 • Örebro bibliotek (29 310 kronor) för Studieresa till Barnrättsdagarna
  Örebro bibliotek ansvarar för samordningen av fyra av länets folkbiblioteks barnrättsombuds deltagande vid Barnrättsdagarna i Karlstad 24 – 25 maj.
 • Örebro bibliotek (15 000 kronor) för Legolek
  Gruppverksamhet där barn stimuleras till ett kreativt skapande samarbete, gemensamt lärande, läsning och därmed också utvecklar sitt språk.
 • Örebro bibliotek (30 000 kronor) för Det stora fantasiäventyret
  Ett fantasiäventyr för barn som genomförs med hjälp av AR-teknik i ett samarbete mellan Örebro Bibliotek och Örebro Kulturskola.

Kontakter

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare: Bibliotek

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 december 2023