Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utvecklingsmedel - folkbibliotek

Utvecklingsmedel till folkbibliotek ska stimulera och stödja utveckling av Örebro läns folkbibliotek utifrån prioriteringar och mål i kulturplanen och biblioteksplanen.

Utvecklingsmedel inom folkbiblioteksområdet ska stimulera och stödja utveckling av länets folkbibliotek. Riktlinjerna utgår från den regionala kulturplanen, Biblioteksplan för Region Örebro län och målsättningarna där.

Vem kan söka?

Folkbiblioteksverksamheter eller andra aktörer som vill bredda och utveckla folkbibliotekens uppdrag i Örebro län.

När kan du söka?

Det går att söka under hela året. Ansökningarna handläggs så snart de inkommit. Handläggningstiden är upp till två månader.

Eftersom medlen är begränsade gör handläggarna ett urval bland ansökningarna. Det sökta beloppet kan komma att justeras. 

Ofullständiga ansökningar handläggs inte. Det går inte att söka retroaktivt.

Prioriteringar 2020-2023

Kulturplanen lyfter fram sex inriktningsmål som påverkar vilka projekt som kan få medel från Region Örebro län:

 • Hela länet
 • Jämställdhet (inklusive HBTQ)
 • Socioekonomi
 • Barn och unga (0 – 25 år)
 • Etnisk och språklig bakgrund
 • Funktionsnedsättning

Den regionala biblioteksverksamhetens har under planperioden mål där projektbidrag till folkbiblioteken är indikatorer. Det handlar om projektbidrag som syftar till:

 • Mänskliga rättigheter, hållbarhet och demokrati.
 • Digitaliseringens effekter
 • Läs- och litteraturfrämjande
 • Relevans för kommuninvånarna

Observera att utvecklingsprojekt inte behöver uppfylla samtliga prioriteringar. I prioriteringen av ansökningarna utgår Biblioteksutveckling Region Örebro län från bedömd kvalitet, utvecklingspotential och i vilken mån projektet skapar samverkansmöjligheter.

Grundläggande krav och villkor för uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Beviljade stöd

Under 2022 beviljades ansökningar till ett belopp av 630 500 kronor:

 • Hallsbergs bibliotek (150 000 kronor) för År två av projektet Gemensam webb och katalog – Bergslagsbibblan
  Denna ansökan avser andra delen i ett tänkt treårigt projekt. Nio av länets folkbibliotek arbetar i samverkan för att tillskapa en gemensam bibliotekskatalog och bibliotekswebb.
 • Hallsbergs bibliotek (28 340 kronor) för Att skriva för livet
  Med det reflekterande skrivandet som verktyg ämnar kursen vägleda deltagarna i att utforska sina livsberättelser för att förstå sig själva på ett nytt eller fördjupat sätt.
 • Hallsbergs bibliotek (10 000 kr) för Bokcirkel på lätt svenska Bokcirkel för personer med annat modersmål än svenska. Projektet blir ett sätt att hitta form och metod för att genomföra en bokcirkel för personer med annat modersmål än svenska, med målet att fortsätta ha det som en del av den ordinarie verksamheten på biblioteket.
 • Hällefors bibliotek (30 000 kronor) för Utsmyckning av barn- och ungdomsavdelningen
  Satsning på att utforma en attraktiv barn- och ungdomsavdelning.
 • Hällefors bibliotek (30 000 kronor) för Utställningen Lilla Alfons Biblioteket tar emot förskolor och skolklasser på besk under den period utställningen pågår.
 • Karlskoga bibliotek (18 000 kronor) för Det får inte bli plottrigt
  Öka biblioteksrummets läsbarhet för inkludering och ökad tillgång till bibliotekets medier och tjänster genom ny skyltning och klartextsystem.
 • Laxå bibliotek (8 400 kronor) för Studieresa till Barnrättsdagarna
  Tillsammans med barnrättsombud från länets folkbibliotek en resa till Barnrättsdagarna i Karlstad 24 – 25 maj.
 • Lekebergs bibliotek (20 000 kronor) för Läsfrämjande aktivitet för barn på landsbygden
  Stärka intresset för litteratur, läsande och böcker samt uppmärksamma barnen och medföljande vuxna på de möjligheter som biblioteket har att erbjuda som social arena.
 • Lekebergs bibliotek (30 000 kronor) för vidareutveckling av Bergslagsbibblan RFID-märkning
  Delfinansiering för att RFID-märka beståndet inför samgåendet med Bergslagsbibblan.
 • Ljusnarsbergs bibliotek (30 000 kronor) för HBTQ-certifiering/diplomering av bibliotekspersonalen i syfte att öka medvetenheten kring normer och fördomar och för att få verktyg för ett inkluderande bemötande.
 • Länsmusiken i Örebro AB (121 500 kronor) för Min lilla stora kärlek, upplaga nummer 2 av CD och tillhörande gåvobok i syfte att spridas till alla nyfödda barn i Örebro län och deras föräldrar under 2023.
 • Nora bibliotek (30 000 kronor) för Studieresa till Barnrättsdagarna
  Nora bibliotek ansvarar för samordningen av sex av länets folkbiblioteks barnrättsombuds deltagande vid Barnrättsdagarna i Karlstad 24 – 25 maj.
 • Nora bibliotek (20 000 kronor) för Möte med en författare
  Samarbete med vuxenskolan för att erbjuda flerspråkiga elever som studerar SFI ett författarbesök.
 • Tegelbrukets bibliotek (29 500 kronor) för Text- och poetryverkstad
  Genom biblioteket på Tegelbruket ska ungdomar under sommaren få stöd i att skriva poesi, skriva texter och utöva poetry slam.
 • Örebro bibliotek (29 310 kronor) för Studieresa till Barnrättsdagarna
  Örebro bibliotek ansvarar för samordningen av fyra av länets folkbiblioteks barnrättsombuds deltagande vid Barnrättsdagarna i Karlstad 24 – 25 maj.
 • Örebro bibliotek (15 000 kronor) för Legolek
  Gruppverksamhet där barn stimuleras till ett kreativt skapande samarbete, gemensamt lärande, läsning och därmed också utvecklar sitt språk.
 • Örebro bibliotek (30 000 kronor) för Det stora fantasiäventyret
  Ett fantasiäventyr för barn som genomförs med hjälp av AR-teknik i ett samarbete mellan Örebro Bibliotek och Örebro Kulturskola.

Kontakter

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare: Bibliotek

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 december 2022