Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ledare

Hej!
Sommaren börjar på att infinna sig och när jag tittar tillbaka på det halvår som snart gått på 2022 så är det några väldigt händelserika månader med flera tvära kast som jag ser.

När vi pratar om 2022 är svårt att inte nämna något om kriget i Ukraina. Det är något som påverkat världen i stort, Sverige och Tolk- och översättarservice som verksamhet. Vi har under våren genomfört en stor rekryterings-insats för att kunna möta upp behovet av tolk i ukrainska. I mars gick vi även ut i Region Örebro läns sociala medier samt aviserade om behovet av nya tolkar på vår hemsida. Vi fick ett väldigt stort gensvar vilket vi är väldigt glada och tacksamma över. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla som hjälpte oss att sprida information om behovet av tolkar och/eller som själva valt att börja tolka. Er insats är viktig för att vi ska kunna säkerställa tillgången till tolk. Mer om hur vi jobbat med detta och vad du som använder tolk kan göra för att hjälpa till kan du läsa här intill.

Avslutningsvis vill jag tacka för ett bra samarbete och för ert engagemang. Jag önskar er alla en härlig sommar!

Med vänlig hälsning
Robert Kaivanto, områdeschef

 

Under de senaste månaderna har det skett en ökning av antalet uppdrag i ukrainska då vi i början av mars kunde ha cirka 10 uppdrag under en vecka och nu ibland kan ha över 30 uppdrag på en dag. Vi började redan i ett tidigt stadium titta på hur vi skulle kunna säkra tillgången till tolk i ukrainska om behovet skulle öka. Vi har under våren jobbat med att rekrytera nya tolkar i ukrainska. I dag har vi utökat vår tolkkår med elva stycken deltidstolkar i ukrainska samt att vi har ytterligare tre som genomgår vår rekryteringsprocess. Det är viktigt att språkkunskaperna är goda i både svenska och ukrainska. Därför har samtliga gått en introduktionsutbildning via folkuniversitetet samt genomgått våra rekryteringsprov med godkänt resultat.

Hur kan du hjälpa till?

Vi jobbar för att du alltid ska få en tolk när du behöver det. Då efterfrågan är stor i vissa språk, såsom ukrainska, finns det saker du kan ha i åtanke när du bokar tolk, för att tolkresurserna ska räcka till alla som behöver.

 1. Fråga om språk
  Många som kommer från Ukraina kan fler språk än ukrainska. Har man bott näragränsen till något av grannländerna kan man till exempel kunna grannlandetsspråk. Det är därför bra om du frågar dina patienter/klienter om vilka språk de
  talar, så du vet vilka språk det kan vara aktuellt med tolk i.

 2. Styr vilka tider du bokar
  Eftersom tillgången på tolkar i ukrainska är begränsad så är det viktigt att spridaut vilka tider tolk bokas för. Idag är det många som bokar tolk till cirka klockan10 och klockan 13. Har du därför möjlighet att boka tolk till andra tider underdagen så ökar det möjligheten för alla som behöver tolk att få det.

 3. Kontakta oss om ditt möte inte blir av
  Det händer att möten avbokas med kort varsel eller att patienter/klienter intedyker upp till en bokad tid. När detta händer är vi tacksamma om du hör av dig till oss och meddelar att du inte behöver tolken. På så sätt frigör vi våra tolkresurserså att alla som behöver tolk kan få det.

Det bästa sättet att boka tolk på är via vår kundwebb. Då får vi automatiskt in dina kunduppgifter och risken för misstag minskar. Via kundwebben kan du se dina bokade tolkuppdrag, avboka uppdrag och hämta fakturaunderlag. Du kan även se din verksamhets alla tolkuppdrag, så att du enkelt kan samordna med dina kollegor. Saknar du inloggningsuppgifter kan du skaffa det här.

I Sverige är barnkonventionen lag sedan 2020. Det ställer höga krav på oss att tillgodose barns behov och inkludera dem i de processer som berör dem. I Region Örebro läns program för hållbar utveckling står det att ”Vi ger barn och unga möjlighet till delaktighet och inflytande”. För att barn som inte behärskar svenska ska kunna vara delaktiga när de är patient eller klient i din verksamhet är det viktigt att du bokar en tolk. Precis som barn inte ska tolka åt föräldrar och anhöriga så ska anhöriga inte agera tolk åt barn. För att ett barn ska kunna vara delaktigt och göra sin röst hörd behövs att du som myndighetsutövare tillhandahåller en professionell tolk.

När du bokar tolk till ett barn berätta gärna det för oss på tolkförmedlingen. Då kan tolken förbereda sig, eftersom det är annorlunda att tolka för ett barn än för en vuxen. På detta sätt får du och din patient/klient de bästa förutsättningarna för ett bra samtal.

Vi har under två år drivit ett projekt tillsammans med Linnéuniversitetet och Borlänge kommuns tolkförmedling som utgick från vår befintliga tjänst Kulturkommunikatörer. Projektet har finansierats av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Syftet har varit att ta tillvara på tolkars erfarenheter från tolkade möten genom dialogföreläsningar. I projektet har fortbildade tolkar i både Örebro och Borlänge genomfört över 200 föreläsningar. Föreläsningarna har dels hållits för personal inom välfärden, dels för SFI-elever. Under föreläsningarna har de bland annat pratat inför och diskuterat med deltagarna om kulturskillnader, värderingar och vanliga missförstånd.

Projektet börjar lida mot sitt slut och den 24 maj hölls en slutkonferens för projektet. I centrum under konferensen, liksom för projektet i stort, stod tolkars kunskaper. Tolkar i offentlig verksamhet är en yrkesgrupp som finns med i möten inom välfärden varje dag. Deras deltagande i möten mellan personal och personer som inte behärskar svenska gör att de får unika erfarenheter som är en viktig resurs att ta vara på. Det handlar om allt från att ha kompetens i att tolka till att också ha kunskap om de verksamheter de tolkar inom, samt om situationen för klienter med migrationserfarenhet.

Konferensen utgick från tre huvudteman som gått som en röd tråd genom hela projektet:

 • Språklig rättvisa - tillit och rättigheter bland flyktingar och invandrare
 • Interprofessionellt utbyte – mellan tolkar och andra välfärdsprofessioner
 • Professionalisering av tolkyrket – höjd status och medvetenhet om de egna kompetenserna

Nu tar arbetet med att skriva slutrapporten vid. Vi inväntar med spännig forskningens sammanställda resultat från projektet, som kommer ligga till grund för vårt fortsatta arbete med dessa frågor.

 

Dialogföreläsningar till hösten

Är du intresserad av att delta vid en av våra dialogföreläsningar? Till hösten kommer vi att anordna fler föreläsningar. Datum kommer läggas ut här på vår hemsida så håll utkik där så du inte missar dem.

Resultat och slutsatser
Linnéuniversitetets del i projektet har varit att utföra följeforskning baserat på dialogföreläsningarna. Under projektets gång har de därför observerat föreläsningar och intervjuat deltagare. Här kan du läsa ett reportage från Linneuniversitetet om slutsatser som kan dras från projektet.

 

Vi på Tolk- och översättarservice önskar dig en trevlig sommar!

Gullvivor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 december 2023