Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbetssituationen för skiftarbete behöver ändras

Arbetsförhållandena för de som jobbar skift inom vården behöver ses över och förändras. Det framgår av en ny rapport som bygger på en undersökning och en utbildningsinsats på tre vårdavdelningar.

Skiftarbete såsom kvällar, nätter och tidiga morgnar leder ofta till störd sömn och sömnbrist. När den biologiska rytmen påverkas ökar dessutom riskerna för hälsoproblem på sikt, som hjärt-kärlsjukdom, övervikt, mag- och tarmbesvär och typ-2 diabetes. För att öka kunskapen om skiftarbetets inverkan på hälsan har medarbetare på tre vårdavdelningar inom Region Västmanland fått ta del av utbildning om hälsofrämjande schemaläggning, fysisk aktivitet och kosthållning vid nattarbete. De har också fått lära sig mer om återhämtning och sömn.

Enligt rapporten ”Hälsosamma arbetstider” har medarbetarna blivit mer medvetna om vilka hälsofrämjande val de kan göra. Men den mätbara hälsan såsom sjukskrivningar och skattad sömnkvalitet har inte förbättrats, vilket enligt rapporten kan bero på stora personalförändringar och hög arbetsbelastning under den aktuella perioden.

De positiva resultat som utbildningen ändå gett är en ökad förståelse av hälsoutmaningarna vid skiftarbete och en ökad hälsomedvetenhet. Detta var kopplat till att omkring en tredjedel av deltagarna som hade roterande skift minskade på förläggningen av turer som gav kort nattvila mellan arbetspassen (< 9 timmar). En majoritet (60 procent) angav också att man tänkte mer på den egna hälsan vid schemaläggningen. Dessa förändringar kan få en positiv hälsoeffekt på längre sikt. Många tyckte också att utbildningen hade bidragit till ökat välbefinnande.

Enligt rapporten behöver kontrollen över arbetssituationen förbättras. Den enskilde medarbetaren har viss påverkan, men möjligheten att påverka ligger också hos arbetsgivaren och grundas bland annat på politiska beslut. Det gäller till exempel hur ekonomiska resurser ska fördelas. Dessutom är det arbetsgivarens ansvar att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö utan långvarig överbelastning, konstaterar rapportens skribenter. Inom ramen för SAM rekommenderar författarna återkommande användning av hälsoenkäter för att få fram viktig information om upplevda arbetsförhållanden, sömn och hälsa. Rapporten avslutas med förslag på förbättringsområden.

  • Krav-kontroll-stöd: Öka möjligheterna för medarbetarna att ge socialt stöd till varandra. Involvera medarbetarna i utvecklingsarbete och tillhandahåll tillräckliga personalresurser för att skapa kontroll över arbetsbelastningen.
  • Sömn och återhämtning: Lägg scheman som främjar hälsa och som ger tillräcklig tid för återhämtning mellan arbetspass. Undvik att komprimera schemat i syfte att skapa längre ledigheter.
  • Öka medarbetarnas hälsomedvetenhet genom återkommande utbildning om skiftarbete, sömn, hälsa och livsstil. 

Läs hela rapporten: Hälsosamma arbetstider – En utbildningsintervention gällande schemaläggning och livsstilsfaktorer för skiftarbetare inom vården.

Ansvariga för undersökningen är Pierre Mood, legitimerad psykolog, Regionhälsan, Region Västmanland och Anita Gidlöf-Gunnarsson, beteendevetare, fil.dr, Arbets- och miljömedicin, Region Örebro län. Id-nummer: AMM 5/2017


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 augusti 2019

Innehållsansvarig: Jessika Hagberg

Publicerad av Eva-Lott Hedin