Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Luftföroreningar och barns hälsa

Luftföroreningar har stora effekter på människors hälsa, både globalt och i Sverige. Även om vi här i Sverige har en bra luftkvalité - jämfört med till exempel vissa delar av Kina eller länder i Asien, är föroreningar något som ska tas på allvar.

Luftföroreningar innehåller ett stort antal olika föroreningar som kan förekomma som gaser eller partiklar.
- De kan färdas över långa avstånd  men även bildas lokalt av exempelvis trafik och vedeldning. Så förutom negativ effekt på vår hälsa, bidrar föroreningar till klimatförändringar, försurning, växtskador och övergödning av mark, berättar Ann-Christine Mannerling, miljö och yrkeshygieniker vid Arbets-och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro.

Barns miljö särskilt viktig
En grupp som är särskilt utsatta för luftföroreningar är barn. De är aktiva, och andas in mer luft i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. Under de första levnadsåren växer och utvecklas också barns lungor, hjärnor och inre organ, vilket gör dem extra känsliga. Studier har visat att utvecklingen av barns lungfunktion kan hämmas av luftföroreningar.
-Andra studier pekar också på att de påverkar hjärnans utveckling och därmed den kognitiva inlärningen - det vill säga språk, minne, tänkande och kreativitet, berättar Ann-Christine.

Luftmätningar i Karlskoga
För att mäta luftkvalitet gör många kommuner regelbundna mätningar inom sitt geografiska område. I höstas fick Ann-Christine och hennes kollega Carin ett sådant uppdrag i Karlskoga. Uppdraget var att mäta luftkvalitén vid två förskolor i kommunen. Syftet var att studera hur nivåer av luftföroreningar varierande mellan de två förskolorna. Den ena förskolan är belägen vid en hårt trafikerad motorled, E18 och den andra ligger lite mer skyddad vid en lokal gata nära ett grönområde.


Hur gick mätningen till?
- Vi använde oss av loggande instrument som mäter variationen av partiklar över tid. Vi mätte även kvävedioxid, bensen och 1,3- butadien som alla är vanligt förkommande luftföroreningar.

Vad blev resultatet?
- Resultatet av mätningarna av bensen, 1,3-butadien och kvävedioxid visade på låga halter i inom- och utomhusmiljön på båda förskolorna. Generellt visar resultaten på något högre nivåer av bakgrundspartiklar vid förskolan som ligger vid E18. Den andra förskolan hade något högre toppar på eftermiddagen. Troligen kan det bero på att hämtningen på eftermiddagen sker med bilar på tomgångskörning.

 
Går det att dra några slutsatser från mätningen?
- Eftersom mätningarna är genomförda under en kortare tidsperiod, ger de mer en indikation på hur det ser ut under ett givet tillfälle i de två miljöerna. Mätningar under en längre tidsperiod skulle ge en mer rättvis bild av hur luftkvalitén ser ut vid de två förskolorna. Halterna av luftföroreningar påverkas ju av väder, vind, trafik med mera.

Så summan av kardemumman?
- Är att det är positivt att vi uppmätte relativt låga nivåer av de undersökta ämnena. Men däremot är det viktigt att förstå att små barn är fysiskt mer känsliga för luftföroreningar är vi vuxna. För att säkerställa en säker och hälsosam miljö bör man ta hänsyn till det här i stadsplaneringen. Man bör inte placera förskolor och skolor vid hårt trafikerade vägar med tanke på både luftföroreningar och bullernivåer. Möjliggöra hämtning och lämning till fots, till cykel eller med kollektivtrafik.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 23 mars 2020

Innehållsansvarig: Ann-Christine Mannerling

Publicerad av Sara Eidevald

Luftföroreningar påverkar oss som mest när vi är små, och det börjar redan under fosterutvecklingen. Gravida kvinnor som andas förorenad luft riskerar att få för tidigt födda barn med låg födelsevikt. Allt mer tyder även på att luftföroreningar kan påverka neurologisk utveckling hos barn, leda till inlärningssvårigheter och sämre lung- och hjärnfunktioner. Av de sju miljoner dödsfall som luftföroreningar orsakar i världen, är nästan 600 000 barn under fem år. Källa: Naturvårdsverket, WHO

Enligt aktuell forskning kan exponering för luftföroreningar på kort och lång sikt, leda till olika negativa hälsoeffekter som till exempel hjärt -och kärlsjukdom, lungsjukdomar, diabetes och cancer. Särskilt känsliga är barn, gamla och personer med luftvägs-, hjärt- och kärlsjukdomar.

Sveriges miljökvalitetsmål har alla mer eller mindre kopplingar till människor hälsa. De mål som har tydligast kopplingar till det miljömedicinska fokusområdet ”Människors hälsa i ett hållbart samhälle” är frisk luft, giftfri miljö, god bebyggd miljö samt begränsad klimatpåverkan.

Luftmätningar vid två förskolor i Karlskoga - rapport