Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Patientinformation om medverkan i kvalitetsregister

För att kunna förbättra vården registrerar vi uppgifter om klinikens patienter i kvalitetsregister. Kvalitetsregister är till för att säkra och utveckla vårdens kvalitet och detta görs genom att jämföra resultat mellan olika vårdenheter i regionen och i landet. Det övergripande syftet är att främja god vård för alla, oavsett bostadsort, kön och ålder. Uppgifterna i registret kan också användas för att framställa statistik och i forskningen för att vinna ny kunskap och bidra till en förbättrad vård för alla som drabbas av samma sjukdom.

Vad samlas in och hur hanteras uppgifterna?
I kvalitetsregistret finns uppgifter om din sjukdom och den utredning och behandling som du fått vid denna vårdenhet. Informationen sammanställs med uppgifter från andra patienter och statistik sammanställs på gruppnivå. Det innebär att det inte går att identifiera eller spåra enskilda individer i det sammanställda materialet. Används uppgifterna för forskning måste varje forskningsprojekt godkännas av en etikprövningsnämnd. Data kan också komma att användas för samkörning med andra register för att bättre klarlägga frågor om vårdens kvalitet och effekterna av given behandling.

Hur skyddas dina uppgifter?
Uppgifterna som finns om dig i kvalitetsregistret skyddas av flera lagar. Detta betyder att informationen har samma skydd som de uppgifter som finns i patientjournalen.

Sekretess
Dina uppgifter omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig endast får lämnas ut från registret om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut.

Säkerhet och åtkomst
Dina uppgifter skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav som bl a innebär att bara den som har rätt till uppgifterna får ha tillgång till dem, att det skall kontrolleras att ingen obehörig tagit del av informationen, att uppgifterna skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifterna bara får ske på ett säkert sätt. Endast sjukvårdspersonal och registerpersonal med tystnadsplikt har tillgång till dina uppgifter.

Gallring
Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i vården.

Vem är ansvarig för uppgifterna som registreras i kvalitetsregister?
För varje kvalitetsregister finns en centralt personuppgiftsansvarig myndighet, oftast ett landsting.

Dina rättigheter som patient
Din medverkan i registret är frivillig och påverkar inte den vård du får. Om du inte vill att dina uppgifter registreras, vänd dig till den vårdgivare du besökt.
Du har när som helst rätt att få dina uppgifter utplånade ur registret.
Du har rätt att få information om vid vilken vårdenhet och tidpunkt någon tagit del av dina uppgifter.
Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerats om dig (registerutdrag). En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och skickas till centralt personuppgiftsansvarig (se nedan).
Du kan få rättelse av felaktiga uppgifter i registret och att tredje man underrättas om de felaktiga uppgifterna.
Du kan få skadestånd om dina uppgifter behandlas i strid med patientdatalagen.

Du bidrar till en bättre vård
Genom registrering av dina uppgifter i kvalitetsregistret är du med och förbättrar vården. Ju fler som är med desto statistiskt säkrare blir resultaten.


Vid kvinnokliniken registrerar vi patienter i följande kvalitetsregister:

Registernamn Kontaktperson på kliniken
ERAS-register.
Innehåller information om operationsdata
Lena Wijk, specialistläkare
Graviditetsregister, landstäckande.
Innehåller information om graviditeter
Helena Fadl, överläkare
Gynop, register för gynekologisk operationsverksamhet Fatma Bäckman, överläkare
INCA, cancerregister, landstäckande Fatma Bäckman, överläkare
Q-IVF, innehåller data om fertilitetsbehandlingar Mikael Lood, överläkare

För att få ett utdrag på vilka uppgifter som registrerats i kvalitetsregistret eller om du vill ha dina uppgifter borttagna, ta kontakt med centralt personuppgiftsansvarig. Vårdenheten/kontaktpersonen kan lämna besked om vilken myndighet som är centralt personuppgiftsansvarig för det kvalitetsregister som är aktuellt för din del.  


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 4 oktober 2017

Innehållsansvarig: René Bangshöj

Publicerad av Agneta Nyström