Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ny organisation ska stödja omställningen i vården

Från och med den 1 januari 2021 är vårdverksamheterna i region Örebro län organiserade i nya områden.

  • Område nära vård. Består huvudsakligen av de tidigare närsjukvårdsområdena Örebro, söder, väster, norr samt område habilitering och hjälpmedel. Område nära vård leds av områdeschef med tilläggsuppdrag biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör med ansvar för den nära vården.
  • Område specialiserad vård. Består huvudsakligen av de tidigare områdena område opererande och onkologi, område thorax, kärl och diagnostik samt område medicin och rehabilitering. Det leds av områdeschef med tilläggsuppdrag biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör med ansvar för den specialiserade vården.
  • Område psykiatri. Samma verksamheter som tidigare ingår. Det leds av områdeschef med ansvar för den psykiatriska vården. 
  • Område forskning och utbildning. Samma verksamheter som tidigare ingår. Det leds av områdeschef med ansvar för forskning och utbildning.

Målet med organisationsförändringen är att skapa förutsättningar för

- en jämlik vård med god tillgänglighet, hög kvalitet och patientsäkerhet,
- med bättre förutsättningar för samverkan över verksamhetsgränser,
- med ökat fokus på medarbetarskap och bättre arbetsmiljö.

Förändringarna inom hälso- och sjukvården görs för att möta vårdens framtida utmaningar. Vår befolkning blir allt äldre, vilket innebär att behovet av hälso- och sjukvård kommer att öka. Därför behöver sjukvården förändras.

Befolkningsutvecklingen innebär också att färre ska försörja fler.

För att exemplifiera den utmaningen vård och omsorgen står inför skulle huvuddelen av alla som tar studenten om några år behöva anställas inom vård och omsorg för att täcka personalbehoven om vården fortsätter oförändrad. Det säger sig självt att det inte är möjligt.  

Vården står också i ett ändrat sjukdomspanorama där de kroniska sjukdomarna ökar, och behöver tas omhand. Vården kan även tack vare medicinsk utveckling hjälpa fler än någonsin. Det som var en dödsdom tidigare är idag i högre grad behandlingsbart.

Dessa faktorer tillsammans innebär att all vård inte kan ske överallt – då räcker inte resurserna till. Därför behöver förändringar göras, hos oss i Region Örebro län, men också nationellt.

I takt med att den medicinska utvecklingen möjliggjort nya behandlingsmetoder och vården i dag kan ta hand om så många fler åkommor är det inte längre möjligt att all vård kan ges på precis alla sjukhus. Därför har man fördelat viss vård till vissa platser. Detta gäller framför allt den specialiserade vården, den så kallade sällanvården. Den kan man som patient behöva åka längre för att få, medan den vård som man behöver ofta ska finnas närmare.

Denna fördelning av vård brukar kallas vårdens nivåstrukturering. Den innebär att viss vård finns lokalt, på hemmaplan, medan annan vård förläggs regionalt eller till och med nationellt.

Nära vård

Den nya organisationen gör att det som är vård som våra medborgare behöver ofta, den nära vården, kan utvecklas bättre. Här kan du läsa mera om vad omställningen till en nära vård innebär.

Specialiserad vård

Organisationsförändringen möjliggör också för den specialiserade vården, också kallad sällanvård, att fortsätta utvecklas. Här kan du läsa mera om den specialiserade vården/koncentrationen i vården. 

Vad innebär det här för mig som patient?

För dig som patient innebär förändringarna att du har tillgång till den allra bästa vården, oavsett var du bor. Vården blir mer jämlik. När det gäller vård som man som patient förväntas behöva sällan, kanske bara en gång i livet, får man dock vara beredd på att vården kan ges på någon annan plats än på det egna sjukhuset. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 maj 2021