Region Örebo county Region Örebo county
Search

Arbetsterapeuter på Universitetssjukhuset Örebro

Arbetsterapeuterna på våra sjukhus hjälper dig som till exempel efter sjukdom eller olycka har ett behov av att anpassa din vardagsmiljö. Det kan handla om att prova ut olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel men även att få stöd i att själv utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Arbetsterapeuterna anpassar sin arbetsplats utifrån ditt behov och kontakten kan ske i hemmet, i skolan, på jobbet eller i vården.

Kvinna får hjälp med sin hand av arbetsterapeut.

Målet med arbetsterapin är att du ska kunna bibehålla eller återfå förmåga att klara din vardag efter sjukdom eller skada. Genom prevention, hälsofrämjande insatser, träning samt anpassning av både boende och offentliga miljöer, ibland med stöd av hjälpmedel, ger arbetsterapeuten personer förutsättningar att vara aktiva och delaktiga i vardags- och samhällsliv.

Kontakten med arbetsterapeuten kan ske individuellt eller i grupp och ofta i team med andra yrkeskategorier på så väl sjukhuset som i samverkan med primärvård, kommun och habilitering.

Arbetsterapi omfattar insatser för barn, ungdomar, vuxna och äldre. Insatserna omfattar bland annat personlig vård, boendeaktiviteter, arbete, studier, lek och fritid.

Stöd från arbetsterapeut är vanligt förekommande i följande situationer:

Under sjukhusvistelsen

Bedömning av aktivitetsförmågan i vardagssituationer som att tvätta sig, klä på sig, förmåga att planera samt andra kognitiva färdigheter. Rehabilitering och träning för att hitta strategier eller hjälpmedel som kan kompensera vid en förlorad aktivitetsförmåga.

Utredning och bedömning av behov om fortsatt rehabilitering och överrapportering till den som tar vid i vårdkedjan efter utskrivning. Utskrivningsplaneringen sker i samverkan med patient, närstående och nästa vårdgivare.

Du kan också remitteras till arbetsterapeut utan att ha varit inlagd på en vårdavdelning. Det är till exempel vanligt efter vård på handkirurgen.

Efter sjukhusvistelsen

Olika former av mottagning för fortsatt utredning och dagrehabilitering finns på sjukhusen, där fortsätter det arbete som inleddes under sjukhusvistelsen.

Palliativ vård på sjukhus (vård i livets slutskede)

När botande behandling för sjukdomen inte längre är möjlig kan arbetsterapeuten möjliggöra och underlätta aktiviteter som är viktiga och meningsfulla, det gäller även planering för att kunna vistas i sin hemmiljö om det är önskvärt.

Vård i hemmet

Olika team utgår från sjukhuset och ger vård och rehabilitering i hemmet. Ett samarbete med andra vårdgivare, omvårdnadspersonal, närstående och patient sker för att ge stöd, träning och anpassning. 

 

Bedömningen om behov av stöd från arbetsterapeut finns görs av vården tillsammans med dig. Behöver du komma i kontakt med en arbetsterapeut gör du det i första hand via den mottagning eller vårdavdelning där du får din vård. 

Du som inte har en etablerad vårdkontakt

Har du eller någon närstående svårigheter i vardagen och vill komma i kontakt med en arbetsterapeut men inte har en etablerad kontakt på sjukhuset eller på en vårdcentral så är det i första hand till din kommun du vänder dig. 

Bedömningen om behov av stöd från arbetsterapeut finns görs av vården tillsammans med dig. Behöver du komma i kontakt med en arbetsterapeut gör du det i första hand via den mottagning eller vårdavdelning där du får din vård. 

Du som inte har en etablerad vårdkontakt

Har du eller någon närstående svårigheter i vardagen och vill komma i kontakt med en arbetsterapeut men inte har en etablerad kontakt på sjukhuset eller på en vårdcentral så är det i första hand till din kommun du vänder dig. 

Samordnande arbetsterapeut

Maria Södervall

Arbetsterapeut

Bedömningen om behov av stöd från arbetsterapeut finns görs av vården tillsammans med dig. Behöver du komma i kontakt med en arbetsterapeut gör du det i första hand via den mottagning eller vårdavdelning där du får din vård. 

Du som inte har en etablerad vårdkontakt

Har du eller någon närstående svårigheter i vardagen och vill komma i kontakt med en arbetsterapeut men inte har en etablerad kontakt på sjukhuset eller på en vårdcentral så är det i första hand till din kommun du vänder dig. 

Phone number

0586-664 04

Text phone

019-670 25 87

Phone hours

Måndag-Torsdag 07:45-15:45

Fredagar 07:45-15:00

Service hours

Måndag-Torsdag 07:45-15:45

Fredagar 07:45-15:00

Visiting adress

Lasarettsvägen 1, Karlskoga

Show on map

Samordnande arbetsterapeut

Ninni Apelgren

Arbetsterapeut

Enhetschef rehabiliteringscentrum och logopedmottagningen

Anette Jansson

Did the content help you?

Last updated: Thursday, November 9, 2023