Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Samverkansforum äldre är en samverkansstruktur som ska vara en länk mellan akademin, regionen, kommunerna, praktiken och brukarna. Det finns behov av ett långsiktigt samarbete mellan Region Örebro län, Örebro universitet och kommunerna i Örebro län avseende forskning, implementering av ny kunskap, verksamhetsutveckling och kunskapsstyrning med fokus på äldreområdet. Genom Samverkansforum äldre finns ökade möjligheter att fler tvärprofessionella forskningsprojekt påbörjas i samverkan mellan de tre aktörerna och med äldre personers delaktighet. Samverkansforum äldre skapar ökade möjligheter att upplevda problem presenteras och diskuteras.

Inriktningen syftar till att stödja implementering av evidens inom äldreomsorgen och närliggande hälso- och sjukvård, samt att identifiera kunskapsbrister inom vård- och omsorgsområdet. Äldre personer och deras närståendes erfarenheter är viktiga källor för att identifiera sådana kunskapsbrister. En nära samverkan förutsätts med regionens och kommunens struktur för samverkan inom ramen för kunskapsstyrningsorganisationen. Samverkan utvecklas för ett nära samarbete med enheten  Social välfärd samt Vård och omsorg inom förvaltningen Regional utveckling och Utvecklingsenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 

Bakgrund

Dagens vård och omsorg om de äldre handlar om att ge stöd för att den äldre personen ska kunna leva det liv som de önskar, där begrepp såsom respekt, självbestämmande, integritet och värdighet är centrala. Vården har förändrats och mycket av ansvaret för våra äldre och multisjuka personer har förflyttats från sjukhusmiljö till vårdboenden i kommunal regi med stöd av primärvården. Det handlar även om att äldre personer vill fortsätta att bo kvar hemma i sitt eget boende högt upp i åren. Många vill både få stöd att bo kvar hemma trots svår sjukdom och avancerade omvårdnadsbehov och få avsluta sitt liv i hemmet. De här förändringarna förväntas fortsätta och därmed ökar kraven på en hög medicinsk kompetens samt kompetens inom vård och omsorg, såväl i kommunen som inom primärvården avseende vård och omsorg av äldre personer.

För att vården och omsorgen av äldre personer ska hålla en hög kvalitet i framtiden är det viktigt att såväl resurser, medicinsk och vårdvetenskaplig utbildning och forskning bedrivs verksamhetsnära, d.v.s. i våra kommuner och på vårdcentralerna.

De äldre i Sverige lever längre och ökar därmed i antal. Orsaken till detta är en kombination av demografisk profil och bättre folkhälsa. Vården utvecklas samtidigt med nya och bättre behandlingsmetoder. Det gör att fler äldre lever med multipla kroniska sjukdomar. En konsekvens av detta är att ökad livslängd ökar vård- tandvård - och omsorgsbehoven för äldre personer. En annan aspekt av att fler personer blir riktigt gamla är att många kommer att leva sina sista år ensamma då make/närstående har dött. På senare år har psykisk ohälsa och suicid bland riktigt gamla personer börjat uppmärksammas.

Syftet med Samverkansforum äldre:

  • att initiera till forskning och forskningssamverkan mellan huvudmännen
  • att bidra i implementering av ny kunskap
  • att stimulera till större utvecklingsarbeten
  • att bidra till att kunskapsnivån höjs

 

Kontakter

Funktionsbrevlåda - Samverkansforum äldre

Maria Hälleberg Nyman

Forskningsledare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 februari 2024