Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vad är digitalisering för oss

Region Örebro län vill vara en ledande region i arbetet med att nyttja digitaliseringens möjligheter för våra invånare, patienter och samarbetspartners. Vårt arbete styrs genom det politiskt beslutade Program för digitalisering i Region Örebro län.

Digitalisering kan bidra till att utveckla vår verksamhet och nå våra mål och på det sättet också förbättra vårt samhälle. Vi vill underlätta för de invånare, patienter och samarbetspartners som vi finns till för genom digitala lösningar. Vårt arbete styrs genom det politiskt beslutade Program för digitalisering i Region Örebro län.

Programmet bygger på den nationella digitaliseringsstrategin och fokuserar på de fem områden som finns där:

  • Digital kompetens
  • Digital trygghet
  • Digital innovation
  • Digital ledning
  • Digital infrastruktur

Varje område innehåller effektmål som i sin tur genererar aktiviteter i årliga aktivitetsplaner.

Effektmål

Digital infrastruktur

Effektmål: Region Örebro län har tillgång till infrastruktur som medger ändamålsenliga digitala tjänster och som stödjer digitalisering.

Digital kompetens

Effektmål: I Region Örebro län använder och utvecklar alla medarbetare den digitala kompetens som behövs för att fullfölja sitt uppdrag.

Digital trygghet

Effektmål: Region Örebro län har de bästa förutsättningarna för att alla på ett säkert sätt ska ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till digitalisering.

Digital innovation

Effektmål: Region Örebro län har de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.

Digital ledning/ledarskap

Effektmål: I Region Örebro län sker rättssäker och relevant effektivisering och kvalitetsutveckling genom digitalisering.

Aktuella uppdrag

För att uppnå effektmålen inom varje område arbetar vi i Region Örebro län varje år med ett antal projekt och uppdrag kopplat till digitalisering.

Inom Region Örebro län finns beslutade program som har särskilda programstyrgrupper för genomförande av ingående uppdrag och projekt. Strategigruppen för digitalisering ansvarar både för program för digitalisering och program för e-hälsa. Därtill finns även en programstyrgrupp för Cosmic (införandet av ett nytt journalsystem).

Inom Region Örebro läns systemförvaltningsområden sker utveckling och anpassningar kopplat till respektive system. Arbetet samordnas av Digitaliseringsstaben på regionkansliet.

Under 2024 är det bland annat aktuellt att arbeta med SDK (säker digital kommunikation, hållbar dokumenthantering och portföljstyrning. Alla aktiviteter hittar du i vår

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 april 2024