Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kraftsamlingar tema på analysdag

Publicerad: 2023-03-02 16:22

Barn och unga, inkludering och grön omställning – det är tre områden där länet behöver kraftsamla för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin. Den 14 februari bjöds alla organisationer i Partnerskapet för regional utveckling in till goda samtal om vilka insatser som behövs och hur vi kan samverka.

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, följs upp både med målsatta indikatorer men också genom analys av en mängd data om Örebro läns utveckling. Susanne Rosendahl inledde dagen med en överflygning av läget i länet just nu.

– Det vi sett när vi följer upp utvecklingsstrategin är att våra samhällsutmaningar är komplexa eftersom de består av flera perspektiv och det dessutom finns ömsesidiga beroenden mellan utmaningarna och perspektiven.

Susanne hänvisar till Klara Palmberg Broryd, som både har forskat på komplexitet och varit chef i organisationer där problem och utmaningar varit komplexa. Hennes råd är att söka ännu fler perspektiv för att lyckas i komplexiteten. Det är här som test, experiment och piloter i liten skala blir allt viktigare.­­­­­­­­­­­­­­­

 

Presentationer från dagen

Så här står det i RUS om det önskvärda läget för respektive kraftsamling: 

Till varje övergripande mål i utvecklingsstrategin finns effektmål och varje effektmål följs upp av två målsatta indikatorer. Susanne visade två modeller för att illustrera utvecklingen:

Munkmodellen

I det gröna utrymmet kan vi leva säkert och rättvist, men de gula och röda ytorna indikerar att länets utveckling går åt fel håll, är oförändrad eller går för långsamt för att nå många av våra miljömässiga och sociala mål.

Hållbarhet som tårta

De globala målen och Agenda 2030 har mål som i vissa fall stödjer varandra, men ibland kan de motverka varandra. Om vi gör framsteg inom mål som är inringade med grönt så får det goda effekter på fler mål. De som är inringade med rött påverkas i mindre utsträckning av framsteg i andra mål och behöver riktade insatser.

Sabri Danesh, analytiker, gick igenom statistik som visar läget i länet och specifikt i näringslivet. Hon talade även om hur kriser i omvärlden påverkar vårt län.

Hur reagerar EU på omvärldshändelser och vad betyder det för oss? Det gjorde Johanna Bond, kontorschef på Central Sweden, en spaning kring.

Vad är på gång nationellt och hur reagerar det svenska ordförandeskapet på det? Det gjorde Petter Arneback-Hjulström, förvaltningschef på regional utveckling, en spaning kring.

Partnerskapet för regional utveckling har ställt sig bakom tre kraftsamlingar - områden där vi vill samverka för att nå målen i RUS. Susanne Rosendahl, utvecklingsledare, pratade om kraftsamlingen "barn och unga" och hur den är tänkt formeras.

De tre kraftsamlingarna:

Ökad inkludering

Hur kan en mer jämlik utbildningsnivå skapas i länet och öka delaktigheten i samhället för en socialt hållbar utveckling?

Stärka barn och ungas förutsättningar att möta sin framtid

Hur kan Region Örebro län bidra till att fler fullföljer och avslutar sin grundläggande utbildning i hela länet? Att måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan ökar? Att fler klarar gymnasiet samt att skillnader mellan olika grupper minskar?

Omställning till ett långsiktigt hållbart näringsliv och en cirkulär ekonomi

Hur kan en långsiktig och hållbar omställning av Örebro län skapas för att nå målet om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland? Hur kan en utveckling av näringslivet som är långsiktig och hållbar främjas?

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 mars 2023