Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förbättrade resultat för förlossningsvården i Örebro län

Publicerad: 2022-04-08 11:35

Satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård ger goda resultat. I rapporten ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2021” från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, redovisas de insatser som Region Örebro län har gjort inom ramen för satsningen under det gångna året.

Årets uppföljning visar på goda resultat trots att covid-19 fortsatt inneburit en stor ansträngning både för verksamheterna och för de kvinnor som haft kontakt med förlossning och mödrahälsovård.

Bland de insatser som Region Örebro län har genomfört återfinns bland annat förlossningsavdelnings utbildning av hälso- och kulturkommunikatörer. Dessa har sedan arbetat med riktade informationsinsatser om vaccin och virus till kvinnor som inte har svenska som modersmål. Hälso- och kulturkommunikatörer har också närvarat som stöd vid förlossning för de kvinnor som så önskat. Region Örebro län har även gjort insatser för att förbättra arbetsmiljön i förlossningsvården samt genomfört kompetenshöjande insatser för vårdens medarbetare.

- De senaste årens satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård har varit, och är fortsatt, viktig för kvinnor som väntar och föder barn i Örebro län. Jag är exempelvis mycket stolt över det arbete som nu görs för att motverka förlossningsskador och för ett bättre omhändertagande av blivande mammor med ökad risk för svår psykisk ohälsa, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Region Örebro läns fleråriga arbete inom ramen för satsningen tycks ge effekt. Till exempel syns en positiv utveckling när det gäller andelen kvinnor som varit på eftervårdsbesök på barnmorskemottagning efter förlossningen. Mellan åren 2015 och 2021 noterades en ökning från 78,6 till 97,5 procent.

Under 2021 har regionerna tillsammans genomfört nästan 600 insatser med fokus på att förstärka de olika stegen i vårdkedjan, tillhandahålla tydlig och anpassad information till kvinnor och deras familjer samt insatser för att kunna erbjuda digitala vårdkontakter. Många insatser rör också stärkt kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö.

- Pandemin har inneburit en prövning för så väl samhälle som hälso- och sjukvården men den har också givit en snabb skjuts i utvecklingen av nya, digitala arbetssätt. Det är något vi ska ta tillvara på i vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro län.

Fakta överenskommelsen Kvinnors hälsa och förlossningsvård

Sedan 2015 pågår en satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård genom en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och regeringen. Regionerna redovisar årligen sina insatser inom ramen för satsningen till SKR som sammanställer helheten i en rapport till Socialdepartementet. Under 2021 fördelades 1 382 miljoner kronor till regionerna.

Bakgrund: Förlossningen Karlskoga lasarett

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 april 2022