Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förlossningen Karlskoga lasarett - bakgrund

Bakgrund och tidslinje kring förlossningen på Karlskoga lasarett.

 • 29 maj 2019 beslutade Kvinnoklinikens verksamhetschef att förlossningsverksamheten på Karlskoga lasarett skulle stänga på grund av att denne inte kunde garantera patientsäkerheten för de akut sjuka nyfödda barnen.

  Enligt lag är det verksamhetschefen som har ansvar för patientsäkerheten i sin verksamhet. Beslutet var en följd av inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut 29/5 2019 att inleda en egeninitierad tillsyn med anledning av bristande patientsäkerhet. IVO:s beslut baserades på vad som framkommit under en då pågående Lex Maria granskning, där IVO konstaterar ”att bemanningen vid Karlskoga lasarett inte är tillräcklig för att säkerställa kompetensen för livsuppehållande åtgärder för ett akut sjukt nyfött barn dygnets alla timmar årets alla dagar”

  Stängningen skulle genomföras från och med planerad sommarsamverkan den 15 juni.

 • Juni 2019: Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande gav t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör i uppdrag att kartlägga förutsättningarna för att återöppna förlossningsverksamheten på Karlskoga lasarett.

 • 28 september 2019: Utredningen presenterades för hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämnden beslutade att dels ta emot kartläggningen, och dels att konstatera att uppdraget att förlossningsverksamhet ska erbjudas också vid Karlskoga lasarett kvarstår samt att ansvariga för berörda verksamheter ska involveras för att skyndsamt genomföra detta uppdrag.

  En arbetsgrupp bestående av berörda verksamhetschefer och chefläkare tillsattes av t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör och arbetade med uppdraget under hösten och vintern 2019/2020.

 • 5 november 2019: Som ett led i den egeninitierade tillsynen genomförde IVO en inspektion där verksamheten fick presentera de åtgärder som föreslagits för att säkerställa patientsäkerheten för de akut sjuka nyfödda barnen.

  I inspektionsprotokollet framgår att IVO gör följande bedömning, ”IVO summerar med att det är viktigt att man är realistisk med vad man kan åstadkomma, det gäller att ha adekvata åtgärder på plats för att öppna verksamheten igen och som det ser ut idag ser IVO inte att region Örebro län är där.”

  IVO lämnar därmed tillsynsärendet öppet till dess vårdgivaren har redogjort för hur vården i region Örebro läns förlossningsverksamhet fortsatt ska bedrivas utifrån kraven på en god och patientsäker vård.

 • 28 februari 2020: Hälso- och sjukvårdsdirektören presenterade arbetsgruppens plan och de åtgärder som skulle krävas för återöppnande av förlossningsverksamheten vid Karlskoga lasarett.

  Sammanfattningen av planen är att ”Förlossningen i Karlskoga bedöms kunna återöppnas tidigast årsskiftet 2024/2025 under förutsättning att nedan föreslagna bemanningsåtgärder i form av rekrytering, upphandling av hyrpersonal samt internutbildning har varit framgångsrik.”

 • 26 februari 2020: Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår i ett beslut  att förlossningsverksamheten vid Karlskoga lasarett ska upphandlas. Detta görs enligt den politiska majoriteten i Regionfullmäktige som ett försök att påskynda återöppningen med målsättningen är att kunna öppna förlossningen redan under 2021. Läs hela artikeln

 • Augusti 2021: När upphandlingen av förlossningen vid Karlskoga lasarett summeras står det klart att det inte har kommit in något anbud från någon privat aktör. Därmed avbryter hälso- och sjukvårdsnämnden upphandlingen. Istället återupptas arbetet för att återstarta förlossningsverksamheten i egen regi. Läs hela artikeln

 • 29 september 2021: Hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut om Hälso- och sjukvårdsdirektörens reviderade plan för återöppnande av förlossningen på Karlskoga lasarett. Läs hela artikeln

 • 21 juni 2023: Hälso- och sjukvårdsfullmäktige bifaller en motion om återöppnande av förlossningen på Karlskoga lasarett under innevarande mandatperiod

  Enligt beslutet ska Region Örebro län enligt verksamhetsplanen bedriva förlossningsverksamhet i bland annat Karlskoga. Uppdraget att verkställa de delar som berör verksamhetsplanen ligger på hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Det framgår också i förslaget som antagits att all vård ska bedrivas på ett patientsäkert sätt, och att hälso- och sjukvårdsnämnden fastställt en plan för ett skyndsamt återöppnande i enlighet med kravet på patientsäkerhet.

  Enligt beslutet ska man också i arbetet med återöppning av förlossningen i Karlskoga tittar på lösningar man gjort i andra regioner, så som exempelvis i Värnamo.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 augusti 2023