Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Familjesamverkansteamet norra Örebro län

Familjesamverkansteamet är ett samverkansprojekt mellan Region Örebro län och Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Hällefors och Nora kommuner. Teamets uppgift är att vid behov vara samverkansstöd i ärenden kring familjer med behov av flera olika stödinsatser.

Teamets medarbetare företräder varken familjen eller någon verksamhet. De finns för att skapa förutsättningar för god samverkan mellan familjen och verksamheter, samt mellan verksamheter.

God samverkan kan

  • öka familjens upplevelse av stöd,
  • vara tidsbesparande för alla inblandade,
  • ge ökad förståelse för olika verksamheter och ökat kunskapsutbyte mellan professionerna,
  • bidra till att utsatta barn och familjer kan få hjälp tidigare med rätt insatser.

Teamet tar uppdrag där familjen har flera vård- och stödinsatser som kräver samordning, när tidigare samverkan har varit otillräcklig och/eller där det finns behov av samverkan ur ett familjeperspektiv.

Teamet tar uppdrag där familjen har flera vård- och stödinsatser som kräver samordning, när tidigare samverkan har varit otillräcklig och/eller där det finns behov av samverkan ur ett familjeperspektiv.

Bakgrund till satsningen

Psykisk hälsa är ett växande problem i samhället och i norra Örebro län finns en rad olika verksamheter som vänder sig till barn och unga som upplever psykisk ohälsa. För familjer med komplexa behov kan detta innebära många olika kontakter med myndigheter och hälso- och sjukvård. Även om avsikterna är goda kan detta ibland innebära negativa konsekvenser för familjerna, men även för inblandade verksamheter, då insatser från olika håll i sämsta fall kan motverka varandra.

För att få till en bättre samordning kring familjer med komplexa behov uppkom tanken att upprätta ett team i syfte att förbättra samverkan kring dessa familjer.

Modellen för familjesamverkansteamet har sitt ursprung i arbetet kring psykisk hälsa i norra länsdelen. Det är ett samarbete mellan Region Örebro län samt kommunerna Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg och Hällefors.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i norra Örebro län. Projektet ska även främja en god och förtroendefull relation mellan föräldrar och barn då det är en viktig skyddsfaktor för barns psykiska utveckling.

Vilka arbetar i teamet?

Familjesamverkansteamet i norra Örebro län har en bred tvärprofessionell kompetens. Teamet bemannas av psykolog, socionom och sjuksköterska. 

Vårt arbete kring familjer fortgår. Vi har planerat för att kunna hantera våra ärenden utifrån rådande omständigheter, med möjlighet till digitala möteslösningar utefter behov. Tillvägagången avgörs från ärende till ärende med hänsyn till vad som bedöms som mest lämpligt.

Vi tar gärna emot nya ärenden för att fortsätta tillgodose de behov av samverkan som finns hos familjer med en komplex livssituation!

Tänk på att vår handläggning av nya ärenden tar tid initialt utifrån det omfattande förarbete som ligger till grund för goda möten. Räkna med att första mötet i ärenden som inkommer nu sker som tidigast om ett par månader.

Familjesamverkansteamet har samordningsansvar för ABC-föräldraskapsstöd i norra länsdelen. ABC-föräldraskapsstöd handlar om att stärka föräldrar i deras föräldraroll genom att erbjuda deltagande i grupputbildning.

Familjesamverkansteamets samordnare

Marta Bjurström

Carin Melkersson

Carolina Dellen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 februari 2021